Užsienio kalbų mokymosi poreikiai ir motyvacija

  • Algimantas Bagdonas Kauno kolegija
  • Irena Jankauskienė Kauno kolegija

Abstract

Straipsnyje pateikiama mokslinės literatūros apžvalga, nagrinėjanti užsienio kalbų mokymosi poreikius, siejamus su mokymosi motyvacija. Straipsnyje aptariami šiuolaikinį užsienio kalbų mokymąsi reglamentuojantys dokumentai, išryškinamas kalbų mokymosi aktualumas, atskleidžiama individo autonomijos svarba mokymosi procese. Nurodoma, kaip užsienio kalbų mokymosi procese susiję motyvacija, autonomija ir individo bei visuomenės poreikiai. Tyrimo rezultatai leidžia daryti išvadą, kad besimokantieji, siekiantys studijų rezultatų, privalo bendradarbiauti su bendramoksliais, išnaudoti mokymo įstaigos bei pedagogų teikiamas galimybes. Mokymo įstaiga privalo užtikrinti efektyvų grįžtamąjį ryšį kaip tiesioginį mokymosi kokybės elementą, kuris garantuoja efektyvų bendradarbiavimą mokymosi procese, taikomų metodų modernumą ir įvairovę, suinteresuotų šalių nuomonių derinimą, šiuolaikiškas mokymosi aplinkas. Straipsnyje atskleisti užsienio kalbų mokymosi poreikiai, pasireiškiantys per užsienio kalbų mokymosi svarbą ir aktualumą gyvenime, studijose, karjeroje. Besimokantysis, pasižymintis asmenine autonomija, sugeba mokytis tikslingai, savarankiškai, prisiimant atsakomybę už mokymosi rezultatus. Užsienio kalbų mokymosi motyvacija – esminis veiksnys, kuris padeda ugdytiniui orientuotis į tikslą, suvokti, kiek laiko reikės tikslui pasiekti, aktualizuoja būtinas žinias, sugebėjimus ir įgūdžius. Straipsnyje pateikiami apibendrinimai bei išvados gali būti pritaikyti tobulinant aukštosios mokyklos veiklą, siekiant išsiaiškinti studentų poreikius ir lūkesčius, norint pasiekti realių studijų rezultatų bei įtvirtinti individualiuosius savirealizacijos poreikius. Tyrime taikyti mokslinės literatūros ir dokumentų analizės metodai.

Published
2018-03-22