SLAUGOS STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMAS BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGOS STUDENTŲ POŽIŪRIU

  • Rasa Juozapavičienė

Abstract

Viešame sektoriuje reformuojama dauguma valstybės veiklos sričių ir kaip niekad anksčiau šiandieną dėmesys sutelktas į klientus ir paslaugų kokybę. Lietuvos aukštojo mokslo institucijose parengiant ir įgyvendinant Europos kreditų kaupimo ir perkėlimo nacionalinę koncepciją, mokymo institucijoms suteikiama laisvė, kuriant programas, bet kartu skatinama siekti kokybiško studijų organizavimo. Straipsnyje nagrinėjama slaugos studijų kokybę lemintys veiksniai ir studentų požiūris į slaugos studijų kokybę atspindinčius aspektus. Tyrimo tikslas - atskleisti bendrosios praktikos slaugos studentų požiūrį į slaugos studijų kokybę Kauno kolegijos Medicinos fakultete. Tyrimo uždaviniai: 1. Išanalizuoti slaugos studijų kokybę lemiančius veiksnius. 2. Įvertinti bendrosios praktikos slaugos studijų programos studentų nuomonę apie slaugos studijų organizavimo kokybę. 3 Išskirti teigiamus ir neigiamus slaugos studijų organizavimo aspektus. Tyrimo objektas - slaugos studijų kokybė studentų požiūriu. Tyrimo metodai - mokslinės literatūros analizė, kiekybinė ir kokybinė apklausos duomenų turinio analizė. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad dauguma slaugos studijų studentų geriausiai vertino studijų turinio atitikimą profesinėms kompetencijoms, dėstytojų gebėjimą sudominti/ sumotyvuoti studentus bei dėstytojų reiklumą studentų žinioms įgyti. Atsiskleidė ir tobulintini studijų kokybės aspektai: grįžtamojo ryšio studentui suteikimas bei dėstytojų profesionalumo stoka pateikiant mokymosi medžiagą. Daugumos bendrosios praktikos slaugos (BPS) studentų nuomone, esminis teigiamas slaugos studijų dalykas yra slaugos teorijos siejimas su slaugos praktika. Teigiamai studentų požiūriu buvo įvertintas dėstytojo reiklumas žinioms įgyti. Studentai pozityviai įvertino ir naujų mokymo/si metodų taikymą.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2016-06-06