Į STUDENTĄ ORIENTUOTAS FILOSOFIJOS DALYKO MOKYMAS/IS

  • Daiva Treznevičiūtė

Abstract

Šiuolaikinių studijų aukštojoje mokykloje pagrindas – studijuojančiojo įgytos kompetencijos, pasiekiamos per studijų programos rezultatus ir dalyko studijų rezultatus. Kiekvienas studijuojamas dalykas turi prisidėti prie kompetentingo specialisto, turinčio tinkamas ir tvirtas vertybines nuostatas, parengimo. Aukštoji mokykla – tai vieta, kurioje vyksta visapusis studento brendimas: ir profesinis, ir asmeninis. Todėl studijuojančiojo įgytos žinios ir įgūdžiai turėtų atliepti įvairius jo poreikius, kitaip tariant, mokymas/is turi būti orientuotas į studentą. Straipsnyje analizuojama, kokius studento poreikius ir kaip stengiamasi patenkinti filosofijos kurso metu ir kaip pavyksta šį siekį įgyvendinti. Galutiniai dalyko studijų pasiekimai ir jų įtaka studijuojančiam vertinami tarpinių atsiskaitymų metu. Straipsnyje aptariamas studento poreikių patenkinimas, analizuojant filosofijos dalyko tarpinius atsiskaitymus. Remiamasi A. H. Maslow žmogaus poreikių hierarchijos teorija, siekiamais filosofijos dalyko studijų rezultatais ir studentų nuomone, kurią atskleidė atlikta apklausa raštu.
Published
2016-06-06