Journals

 • TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ-PRAKTINĖ KONFERENCIJA "INOVACIJOS LEIDYBOS, POLIGRAFIJOS IR MULTIMEDIJOS TECHNOLOGIJOSE"

  Recenzuojamas tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos “Inovacijos leidybos, poligrafijos ir multimedijos technologijose” straipsnių rinkinys (ISSN 2029-4638), leidžiamas kasmet nuo 2008 m. Straipsniai publikuojami anglų ir rusų kalbomis.
  Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija “Inovacijos leidybos, poligrafijos ir multimedijos technologijose” – kasmetinis Kauno kolegijos Technologijų fakulteto Medijų technologijų katedros renginys, organizuojamas bendradarbiaujant su katedros užsienio partneriais.
  Konferencijos ir leidinio straipsnių tematika:
  • Printmedia ir multimedia moksle, studijose ir praktikoje;
  • Naujos technologijos ir įrengimai ikispaustuviniuose ir spaudos procesuose;
  • Spaudos kokybė, kontrolė, standartų diegimas ir vadyba;
  • Kompiuterinis dizainas ir reklama.
  Ankstesnių konferencijų straipsnių rinkinius galite rasti http://conference.media.kauko. lt/proceedings/  Peer-reviewed the proceedings of the international scientific-practical conference “Innovations in Publishing, Printing and Multimedia Technologies” (ISSN 2029-4638) has been issued annually since 2008. The articles are published in English and Russian.
  The international scientific-practical conference “Innovations in Publishing, Printing and Multimedia Technologies” is the annual event of the Media Technology Department of the Technology Faculty at Kauno kolegija/University of Applied Sciences organised in cooperation with foreign partners.
  Topics of the conference and proceedings:
  • Print Media and Multimedia in Science, Studies and Practice;
  • Application of Advanced Technologies and Equipment in the Prepress and Printing Processes;
  • Printing Quality Control Standards: Installation and Management;
  • Computer-Aided Design and Advertising.
  The proceedings of previous conferences are available online http://conference.media.kauko. lt/proceedings/

 • DEKORATYVIŲJŲ IR SODO AUGALŲ SORTIMENTO, TECHNOLOGIJŲ IR APLINKOS OPTIMIZAVIMAS

  Kauno kolegijos Technologijų fakulteto Aplinkos inžinerijos katedra leidžia periodinį mokslo darbų leidinį „Dekoratyviųjų ir sodo augalų sortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas”, kuriame publikuojami originalūs, kitur neskelbti mokslininkų, dėstytojų, praktikų ir studentų straipsniai lietuvių arba anglų kalba. Leidinys yra įtrauktas į tarptautines mokslines informacijos duomenų bazes CAB Abstracts, CABI Full Text, EBSCO Publishing. Tai recenzuojamas mokslinis žurnalas (ISSN 2029-1906, online ISSN 2335-7282) leidžiamas nuo 2004 m. vieną kartą per metus, moksliniai straipsniai publikuojami nemokamai. Straipsniai gali būti žemės ūkio ir technologijų mokslų.
  Reikalavimai straipsniui.


  The annual journal „Optimization of Ornamental and Garden Plant Assortment, Technologies and Environment“ publishes original, previously unpublished papers of scientists, teachers, practitioners and students in Lithuanian or English language. The publication is included in international scientific information databases CAB Abstracts, CABI Full Text, EBSCO Publishing. This is a peer-reviewed scientific journal (ISSN 2029-1906, online ISSN 2335-7282) published since 2004 once per year. Scientific articles are published free of charge.
  Requirements for the article.

 • INNOVATIVE (ECO-)TECHNOLOGY, ENTREPRENEURSHIP AND REGIONAL DEVELOPMENT

  Peer-reviewed the proceedings of the international scientific-practical conference “Innovative (Eco-) Technology, Entrepreneurship and Regional Development (IECOTERD)” (ISSN 2538-7936)has been issued annually since 2014. The articles are published in English and Russian.
  The international scientific-practical conference “Innovative (Eco-) Technology, Entrepreneurship and Regional Development” is the annual event of the Technology Faculty at Kauno Kolegija/University of Applied Sciences organized in cooperation with foreign partners.

  Topics of the proceedings:
  • Regional economics and management of technologies
  • Language teaching and communication technologies.
  • Application of advanced technologies in the medicine, biomedicine and sport
  • Food technologies and innovations.
  • Computerscience, application and future development.
  • (Eco)materials and technologies and it application for energy sources.
  • Mikro, nano materials, physical properties and application in different technological fields.
  • Information technologies in mathematics and measurement engineering
  • New technological and engineering solutions and advanced materials.

  The manuscripts submitted by the authors are verified by plagiarization verification system and plagiarized cases are discarded. The responsibility for the originality of the contents lies on the author/s.
  The proceedings of previous conferences are available online http://ojs.kaunokolegija.lt/index.php/ITE

  Publication documents

  requirements for the article; paper example.

 • MOKSLO TAIKOMIEJI TYRIMAI LIETUVOS KOLEGIJOSE

  Recenzuojamas mokslinis žurnalas „Mokslo taikomieji tyrimai Lietuvos kolegijose“ (ISSN 1822-1068, eISSN 2335-8904) leidžiamas nuo 2004 m. vieną kartą per metus. Žurnalo leidyba finansuojama  valstybės biudžeto bei Kauno kolegijos lėšomis. Moksliniai straipsniai publikuojami nemokamai.
  Žurnalas registruotas tarptautiniame atvirosios prieigos recenzuojamų mokslo žurnalų registre Directory of Open Access Journals (DOAJ) <https://doaj.org/> ir jame indeksuojami viso teksto žurnalo straipsniai.
  Tai daugiadalykis mokslinis leidinys, kuriame skelbiami originalūs, kitur neskelbti moksliniai straipsniai iš humanitarinių, socialinių, fizinių , žemės  ūkio, biomedicinos ir technologijos mokslų sričių. Straipsniai gali būti publikuojami lietuvių, anglų ir rusų kalbomis.  Visus žurnale publikuojamus  straipsnius recenzuoja ne mažiau kaip du recenzentai. Autoriai turi pataisyti straipsnius, atsižvelgdami į recenzijose pateiktas pastabas arba motyvuotai paaiškinti, kodėl į pastabas neatsižvelgta. Sprendimą dėl straipsnio publikavimo žurnale priima žurnalo redakcinė kolegija. Anksčiau skelbti darbai arba įteikti kitų leidinių redakcijoms, nepriimami. Galutinę atsakomybę už straipsnio turinio originalumą  prisiima straipsnio autorius (autoriai), pasirašydamas garantinį raštą. 
  Leidinio dokumentai:
  reikalavimai straipsniui; garantinis autorių raštas; autorių lydraštis; recenzijos forma.


  Peer-reviewed scientific journal “ Mokslo taikomieji tyrimai Lietuvos kolegijose” (Applied Research at the Colleges of Lithuania) (ISSN 1822-1068, eISSN 2335-8904) has been publishes annually since 2004.  The journal is funded by state budget and  Kauno Kolegija/University of Applied Sciences. Publishing of the articles is free of charge.
  The journal is registered in the Directory of Open Access Journals (DOAJ) at <https://doaj.org/> and the articles of journal are indexed.
  This is a multidisciplinary research journal containing original research articles (nor published anywhere else before) that belong to the humanities, social, physical,  biomedicine and technology and agriculture research areas. The languages of the journal are Lithuanian, English and Russian.  Each article is evaluated by at least two reviewers. Authors are recommended to improve the articles according to the reviewers’ remarks or to provide arguments, if they do not agree with them. The final decision is made by the editorial board. Articles published or presented to other journals before are not accepted.  The responsibility for the originality of the contents lies on the author/s. they are asked to sign a letter of guarantee.
  Publication documents
  requirements for the article; author's guarantee form; author's cover letter.