Open Journal Systems


TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ-PRAKTINĖ KONFERENCIJA "INOVACIJOS LEIDYBOS, POLIGRAFIJOS IR MULTIMEDIJOS TECHNOLOGIJOSE"

Tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos “Inovacijos leidybos, poligrafijos ir multimedijos technologijose” straipsnių rinkinys (ISSN 2029-4638), leidžiamas kasmet nuo 2008 m. Straipsniai publikuojami anglų ir rusų kalbomis.

Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija “Inovacijos leidybos, poligrafijos ir multimedijos technologijose” – kasmetinis Kauno kolegijos Technologijų fakulteto Medijų technologijų katedros renginys, organizuojamas bendradarbiaujant su katedros užsienio partneriais.

Konferencijos ir leidinio straipsnių tematika:

  • Printmedia ir multimedia moksle, studijose ir praktikoje;
  • Naujos technologijos ir įrengimai ikispaustuviniuose ir spaudos procesuose;
  • Spaudos kokybė, kontrolė, standartų diegimas ir vadyba;
  • Kompiuterinis dizainas ir reklama.

Ankstesnių konferencijų straipsnių rinkinius galite rasti http://conference.media.kauko. lt/proceedings/

  

The proceedings of the international scientific-practical conference “Innovations in Publishing, Printing and Multimedia Technologies” (ISSN 2029-4638) has been issued annually since 2008. The articles are published in English and Russian.

The international scientific-practical conference “Innovations in Publishing, Printing and Multimedia Technologies” is the annual event of the Media Technology Department of the Technology Faculty at Kauno kolegija/University of Applied Sciences organised in cooperation with foreign partners.

Topics of the conference and proceedings:

  • Print Media and Multimedia in Science, Studies and Practice;
  • Application of Advanced Technologies and Equipment in the Prepress and Printing Processes;
  • Printing Quality Control Standards: Installation and Management;
  • Computer-Aided Design and Advertising.

The proceedings of previous conferences are available online http://conference.media.kauko. lt/proceedings/

View Journal | Current Issue | Register

DEKORATYVIŲJŲ IR SODO AUGALŲ SORTIMENTO, TECHNOLOGIJŲ IR APLINKOS OPTIMIZAVIMAS

Mokslo darbai. ISSN 2029-1906, ISSN 2335-7282 (online)

View Journal | Current Issue | Register

INNOVATIVE (ECO-)TECHNOLOGY, ENTREPRENEURSHIP AND REGIONAL DEVELOPMENT

Tai yra tarptautinės konferencijos straipsnių rinkinys (Conference proceedings). ISBN 978-9955-27-479-7

View Journal | Current Issue | Register

MOKSLO TAIKOMIEJI TYRIMAI LIETUVOS KOLEGIJOSE

Recenzuojamas mokslinis žurnalas „Mokslo taikomieji tyrimai Lietuvos kolegijose“ (ISSN 1822-1068, eISSN 2335-8904) leidžiamas nuo 2004 m. vieną kartą per metus. Žurnalo leidyba finansuojama  valstybės biudžeto bei Kauno kolegijos lėšomis. Lietuvos valstybinių kolegijų tyrėjų ir studentų (taip pat ir su bendraautoriais iš kitų institucijų) moksliniai straipsniai publikuojami nemokamai.

Tai daugiadalykis mokslinis leidinys, kuriame skelbiami originalūs, kitur neskelbti moksliniai straipsniai iš humanitarinių, socialinių, fizinių , žemės  ūkio, biomedicinos ir technologijos mokslų sričių. Straipsniai gali būti publikuojami lietuvių, anglų ir rusų kalbomis.  Visus žurnale publikuojamus  straipsnius recenzuoja ne mažiau kaip du recenzentai. Autoriai turi pataisyti straipsnius, atsižvelgdami į recenzijose pateiktas pastabas arba motyvuotai paaiškinti, kodėl į pastabas neatsižvelgta. Sprendimą dėl straipsnio publikavimo žurnale priima žurnalo redakcinė kolegija. Anksčiau skelbti darbai arba įteikti kitų leidinių redakcijoms, nepriimami. Galutinę atsakomybę už straipsnio turinio originalumą  prisiima straipsnio autorius (autoriai), pasirašydamas garantinį raštą.

Leidinio dokumentai:

reikalavimai straipsniui; garantinis autorių raštas; autorių lydraštis; recenzijos forma.


Peer-reviewed scientific journal “ Mokslo taikomieji tyrimai Lietuvos kolegijose” (Applied Research at the Colleges of Lithuania) (ISSN 1822-1068, eISSN 2335-8904) has been publishes annually since 2004.  The journal is funded by state budget and  Kauno Kolegija/University of Applied Sciences. Publishing of the articles is free of charge for the Lithuanian colleges’ researchers and students (those in co-authorship with the researchers from other institutions included).  

This is a multidisciplinary research journal containing original research articles (nor published anywhere else before) that belong to the humanities, social, physical,  biomedicine and technology and agriculture research areas. The languages of the journal are Lithuanian, English and Russian.  Each article is evaluated by at least two reviewers. Authors are recommended to improve the articles according to the reviewers’ remarks or to provide arguments, if they do not agree with them. The final decision is made by the editorial board. Articles published or presented to other journals before are not accepted.  The responsibility for the originality of the contents lies on the author/s. they are asked to sign a letter of guarantee.

Publication documents:

requirements for the article; author's guarantee form; author's cover letter.     

 

 

View Journal | Current Issue | Register