Journals

 • ITSELF – INFORMACIJOS IR FINANSŲ TECHNOLOGIJOS, PROGRAMŲ INŽINERIJA IR STUDIJOS

  Recenzuojamas mokslinės-praktinės konferencijos “ITSELF – Informacijos ir finansų technologijos, programų inžinerija ir studijos” periodinis recenzuojamas straipsnių elektroninis leidinys kodas (ISSN 2669-0969), leidžiamas kasmet nuo 2020 m.  Straipsniai publikuojami lietuvių ir anglų kalbomis.
  Mokslinė-praktinė konferencija “ITSELF – Informacijos ir finansų technologijos, programų inžinerija ir studijos” – kasmetinis Kauno kolegijos Technologijų fakulteto Informatikos katedros renginys.
  Konferencijos ir leidinio straipsnių tematika: dirbtinio intelekto paradigma grįsti algoritmai ir įrankiai; informacinių ir finansinių technologijų inovacijos; naujausi programinės įrangos sprendimai.
  Straipsniai gali būti informatikos inžinerijos (T007) ir informatikos (N009) krypčių. Autorių pateikti rankraščiai tikrinami plagijavimo tikrinimo sistema. Atsakomybė už turinio originalumą tenka autoriui (-ams).
  Leidinio dokumentai:
  straipsnio ruošimo nurodymai; straipsnio recenzijos forma.


  Peer-reviewed the proceedings of the scientific-practical conference “ITSELF - Information and Finance Technology, Software Engineering and Learning” (ISSN 2669-0969) has been issued annually since 2020. The articles are published in Lithuanian and English. 
  The scientific-practical conference “ITSELF - Information and Finance Technology, Software Engineering and Learning” is the annual event of Informatics Department of Technology Faculty at Kaunas University of Applied Sciences.
  Topics of the conference and proceedings: algorithms and tools based on AI paradigm; innovation in information and financial technologies; new software solutions.
  Proceedings can be in the fields of Information Engineering (T007) and Computer Science (N009). The manuscripts submitted by the authors are verified by plagiarization verification system. The responsibility for the originality of the contents lies on the author/s.
  Publication documents: 
  requirements for the article; article review form.

 • Innovations in Publishing, Printing and Multimedia Technologies

  Peer-reviewed scientific journal “Innovations in Publishing, Printing and Multimedia Technologies” (ISSN 2029-4638, eISSN2538-8622) is a periodical publication of original scientific papers. It has been issued annually since 2008. The articles are published in English (until 2021 – in English and Russian).
  This periodical publication of scientific papers is based on the proceedings of the conference “Innovations in Publishing, Printing and Multimedia Technologies”. The international scientific-practical conference “Innovations in Publishing, Printing and Multimedia Technologies” (IPPMT) is the annual event of the Informatics and Media Technology Department of the Faculty of Technology at Kauno kolegija HEI organised in cooperation with foreign partners.
  Each article is evaluated by reviewers. Authors are recommended to improve the articles according to the reviewers’ remarks or provide arguments why they do not agree with them. The final decision is made by the editorial board. The articles published or submitted to other journals are not accepted.
  The manuscripts submitted by authors are checked by a text-matching tool. The papers with the evidence of plagiarism detected are rejected. The responsibility for the originality of the content lies on the author/s, who sign a Letter of Guarantee. The journal gives authors the right to distribute their article without any restrictions.
  The journal provides open access to peer-reviewed articles. The author publishes his original article in the journal and retains copyright. The users use the publication online for free.
  Topics of the conference and publication:
  • Computer-aided design for graphics, digital media and advertising;
  • Innovations of prepress and printing processes, advertising production;
  • Multimedia products for the media, television, internet and social networks;
  • Publishing, printing, IT and multimedia technologies in science and studies;
  • Print quality, standardization, management of media companies and processes;
  • Visual media communication, innovations and impact on society.
  The proceedings of previous conferences are available online https://ojs.kaunokolegija.lt/index.php/TMPK/issue/archive
  Publication documents:
  Requirements for Articles; Letter of Guarantee; Information about Author (s) and Article; Article Review Form


  Recenzuojamas mokslinis žurnalas „Innovations in Publishing, Printing and Multimedia Technologies” (liet. „Inovacijos leidybos, poligrafijos ir multimedijos technologijose”) (ISSN 2029-4638, eISSN 2538-8622) yra periodinis originalių mokslo darbų leidinys, leidžiamas kasmet nuo 2008 m. Straipsniai publikuojami anglų kalba (2008 - 2021 m. – anglų ir rusų kalbomis).
  Šis periodinis mokslo darbų leidinys yra sudaromas tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos „Innovations in Publishing, Printing and Multimedia Technologies” (IPPMT) straipsnių pagrindu. Ši konferencija yra kasmetinis Kauno kolegijos Technologijų fakulteto Informatikos ir Medijų technologijų katedros renginys, organizuojamas bendradarbiaujant su užsienio partneriais.
  Visus žurnale publikuojami straipsniai recenzuojami. Autoriai turi pataisyti straipsnius, atsižvelgdami į recenzijose pateiktas pastabas arba motyvuotai paaiškinti, kodėl į pastabas neatsižvelgta. Sprendimą dėl straipsnio publikavimo žurnale priima žurnalo redakcinė kolegija. Anksčiau skelbti arba kitų leidinių redakcijoms įteikti darbai nepriimami.
  Autorių pateikti rankraščiai tikrinami teksto sutapties nustatymo įrankiu ir nustačius plagiato atvejus yra atmetami. Galutinę atsakomybę už straipsnio turinio originalumą prisiima straipsnio autorius (autoriai), pasirašydamas(i) garantinį raštą.
  Žurnalas suteikia autoriams teisę savo straipsnį įkelti į institucinę talpyklą ar kitaip platinti be jokių apribojimų.
  Žurnalas atvirajai prieigai teikia jau recenzuotus straipsnius. Autorius paskelbia savo pirminį originalų straipsnį žurnale ir išsaugo autorines teises, o vartotojai nemokamai naudojasi šia informacija internete.
  Konferencijos ir mokslo darbų leidinio tematika:
  • Kompiuterinis dizainas spaudai, medijoms ir reklamai;
  • Inovacijos ikispaustuviniuose ir spaudos procesuose bei reklamos gamyboje;
  • Multimedijos produktai žiniasklaidai, televizijai, internetui ir socialiniams tinklams;
  • Leidyba, spauda, IT ir multimedjos technologijos moksle ir studijose;
  • Spaudos kokybė, standartizacija, medijų kompanijų ir procesų vadyba;
  • Vizualių medijų komunikacija, inovacijos ir poveikis visuomenei.
  Ankstesnių konferencijų straipsnių rinkinius galite rasti https://ojs.kaunokolegija.lt/index.php/TMPK/issue/archive

 • DEKORATYVIŲJŲ IR SODO AUGALŲ SORTIMENTO, TECHNOLOGIJŲ IR APLINKOS OPTIMIZAVIMAS

  Kauno kolegijos Technologijų fakulteto Aplinkos inžinerijos katedra leidžia periodinį mokslo darbų leidinį „Dekoratyviųjų ir sodo augalų sortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas”, kuriame publikuojami originalūs, kitur neskelbti mokslininkų, dėstytojų, praktikų ir studentų straipsniai lietuvių arba anglų kalba. Leidinys yra įtrauktas į tarptautines mokslines informacijos duomenų bazes CABI Full Text, EBSCO Publishing. Tai recenzuojamas mokslinis žurnalas (ISSN 2029-1906, online ISSN 2335-7282) leidžiamas nuo 2004 m. vieną kartą per metus.  Žurnalas buvo leistas iki 2020 m.
  Reikalavimai straipsniui.


  The annual journal „Optimization of Ornamental and Garden Plant Assortment, Technologies and Environment“ publishes original, previously unpublished papers of scientists, teachers, practitioners and students in Lithuanian or English language. The publication is included in international scientific information databases CABI Full Text, EBSCO Publishing. This is a peer-reviewed scientific journal (ISSN 2029-1906, online ISSN 2335-7282) published since 2004 once per year. The journal was published until 2020.
  Requirements for the article.

 • INNOVATIVE (ECO-)TECHNOLOGY, ENTREPRENEURSHIP AND REGIONAL DEVELOPMENT

  Peer-reviewed the proceedings of the international scientific-practical conference “Innovative (Eco-) Technology, Entrepreneurship and Regional Development (IECOTERD)” (ISSN 2538-7936) has been issued annually since 2014. The articles are published in English and Russian.
  The international scientific-practical conference “Innovative (Eco-) Technology, Entrepreneurship and Regional Development” is the annual event of the Technology Faculty at Kauno Kolegija/University of Applied Sciences organized in cooperation with foreign partners.

  Topics of the proceedings:
  • Regional economics and management of technologies
  • Language teaching and communication technologies.
  • Application of advanced technologies in the medicine, biomedicine and sport
  • Food technologies and innovations.
  • Computerscience, application and future development.
  • (Eco)materials and technologies and it application for energy sources.
  • Mikro, nano materials, physical properties and application in different technological fields.
  • Information technologies in mathematics and measurement engineering
  • New technological and engineering solutions and advanced materials.

  The manuscripts submitted by the authors are verified by plagiarization verification system and plagiarized cases are discarded. The responsibility for the originality of the contents lies on the author/s.
  The proceedings of previous conferences are available online http://ojs.kaunokolegija.lt/index.php/ITE

  Publication documents

  requirements for the article; paper example; article review form.

 • Mokslo taikomieji tyrimai Lietuvos kolegijose

  Recenzuojamas mokslinis žurnalas „Mokslo taikomieji tyrimai Lietuvos kolegijose“ (ISSN 1822-1068, eISSN 2335-8904) nuo 2004 m. buvo leidžiamas vieną kartą per metus, o nuo 2021 m. leidžiamas du kartus per metus. Žurnalo leidyba finansuojama  valstybės biudžeto bei Kauno kolegijos lėšomis. Moksliniai straipsniai publikuojami nemokamai.
  Žurnalas registruotas tarptautiniame atvirosios prieigos recenzuojamų mokslo žurnalų registre Directory of Open Access Journals (DOAJ) <https://doaj.org/>. Jame indeksuojami viso teksto žurnalo straipsniai.
  Tai daugiadalykis mokslinis leidinys, kuriame skelbiami originalūs, kitur neskelbti moksliniai straipsniai iš, socialinių, gamtos, žemės  ūkio, medicinos ir sveikatos, technologijos ir humanitarinių mokslų sričių.  Publikuojami straipsniai, parašyti lietuvių, anglų ir rusų kalbomis.
  Visus žurnale publikuojamus  straipsnius recenzuoja ne mažiau kaip du recenzentai. Autoriai turi pataisyti straipsnius, atsižvelgdami į recenzijose pateiktas pastabas arba motyvuotai paaiškinti, kodėl į pastabas neatsižvelgta. Sprendimą dėl straipsnio publikavimo žurnale priima žurnalo redakcinė kolegija. Anksčiau skelbti arba kitų leidinių redakcijoms įteikti darbai nepriimami.
  Autorių pateikti rankraščiai tikrinami teksto sutapties nustatymo įrankiu ir nustačius plagiato atvejus yra atmetami. Galutinę atsakomybę už straipsnio turinio originalumą  prisiima straipsnio autorius (autoriai), pasirašydamas(i) garantinį raštą.
  Žurnalas suteikia autoriams teisę savo straipsnį įkelti į institucinę talpyklą ar kitaip platinti be jokių apribojimų.
  Žurnalas atvirajai prieigai teikia jau recenzuotus straipsnius. Autorius paskelbia savo pirminį originalų straipsnį žurnale ir išsaugo autorines teises,  o vartotojai nemokamai naudojasi šia informacija internete.
  Leidinio dokumentai:
  reikalavimai straipsniams; garantinis raštas; informacija apie autorių(ius) ir straipsnį; straipsnio recenzijos forma


  The peer-reviewed scientific journal “Mokslo taikomieji tyrimai Lietuvos kolegijose” (Applied Research in Lithuanian Higher Education Institutions) (ISSN 1822-1068, eISSN 2335-8904) was published annually from 2004.  Since 2021, it is published twice a year. The journal is funded by state budget and Kaunas University of Applied Sciences. The publication of articles is free of charge.
  The journal is registered in the Directory of Open Access Journals (DOAJ) at <https://doaj.org/>, and the articles published in the journal are indexed.
  This is a multidisciplinary research journal containing original research articles (not published anywhere else before) that belong to the research areas of social, natural, agricultural, medical and health, technology sciences, and humanities. The languages of the journal are Lithuanian, English, and Russian.
  Each article is evaluated by at least two reviewers. Authors are recommended to improve the articles according to the reviewers’ remarks or provide arguments why they do not agree with them. The final decision is made by the editorial board. The articles published or submitted to other journals are not accepted.
  The manuscripts submitted by authors are checked by a text-matching tool.  The papers with the evidence of plagiarism detected are rejected. The responsibility for the originality of the content lies on the author/s, who sign a Letter of Guarantee. The journal gives authors the right to distribute their article without any restrictions.
  The journal provides open access to peer-reviewed articles. The author publishes his original article in the journal and retains copyright. The users use the publication online for free.
  Publication documents: 
  Requirements for Articles; Letter of Guarantee; Information about Author (s) and ArticleArticle Review Form