Focus and Scope

Kauno kolegijos Technologijų fakulteto Aplinkos inžinerijos katedra leidžia periodinį mokslo darbų leidinį „Dekoratyviųjų ir sodo augalų sortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas”, kuriame publikuojami originalūs, kitur neskelbti mokslininkų, dėstytojų, praktikų ir studentų straipsniai lietuvių arba anglų kalba. Leidinys yra įtrauktas į tarptautines mokslines informacijos duomenų bazes CABI Full Text, EBSCO Publishing. Tai recenzuojamas mokslinis žurnalas (ISSN 2029-1906, online ISSN 2335-7282) leidžiamas nuo 2004 m. vieną kartą per metus. Žurnalas buvo leistas iki 2020 m.
Reikalavimai straipsniui.


The annual journal „Optimization of Ornamental and Garden Plant Assortment, Technologies and Environment“ publishes original, previously unpublished papers of scientists, teachers, practitioners and students in Lithuanian or English language. The publication is included in international scientific information databases CABI Full Text, EBSCO Publishing. This is a peer-reviewed scientific journal (ISSN 2029-1906, online ISSN 2335-7282) published since 2004 once per year. The journal was published until 2020.
Requirements for the article.

Open Access Policy

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.