Focus and Scope

Peer-reviewed scientific journal “Innovations in Publishing, Printing and Multimedia Technologies” (ISSN 2029-4638, eISSN2538-8622) is a periodical publication of original scientific papers. It has been issued annually since 2008. The articles are published in English (until 2021 – in English and Russian).
This periodical publication of scientific papers is based on the proceedings of the conference “Innovations in Publishing, Printing and Multimedia Technologies”. The international scientific-practical conference “Innovations in Publishing, Printing and Multimedia Technologies” (IPPMT) is the annual event of the Informatics and Media Technology Department of the Faculty of Technology at Kauno kolegija HEI organised in cooperation with foreign partners.
Each article is evaluated by reviewers. Authors are recommended to improve the articles according to the reviewers’ remarks or provide arguments why they do not agree with them. The final decision is made by the editorial board. The articles published or submitted to other journals are not accepted.
The manuscripts submitted by authors are checked by a text-matching tool. The papers with the evidence of plagiarism detected are rejected. The responsibility for the originality of the content lies on the author/s, who sign a Letter of Guarantee. The journal gives authors the right to distribute their article without any restrictions.
The journal provides open access to peer-reviewed articles. The author publishes his original article in the journal and retains copyright. The users use the publication online for free.
Topics of the conference and publication:
• Computer-aided design for graphics, digital media and advertising;
• Innovations of prepress and printing processes, advertising production;
• Multimedia products for the media, television, internet and social networks;
• Publishing, printing, IT and multimedia technologies in science and studies;
• Print quality, standardization, management of media companies and processes;
• Visual media communication, innovations and impact on society.
The proceedings of previous conferences are available online https://ojs.kaunokolegija.lt/index.php/TMPK/issue/archive
Publication documents:
Requirements for Articles; Letter of Guarantee; Information about Author (s) and Article; Article Review Form

Recenzuojamas mokslinis žurnalas „Innovations in Publishing, Printing and Multimedia Technologies” (liet. „Inovacijos leidybos, poligrafijos ir multimedijos technologijose”) (ISSN 2029-4638, eISSN 2538-8622) yra periodinis originalių mokslo darbų leidinys, leidžiamas kasmet nuo 2008 m. Straipsniai publikuojami anglų kalba (2008 - 2021 m. – anglų ir rusų kalbomis).
Šis periodinis mokslo darbų leidinys yra sudaromas tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos „Innovations in Publishing, Printing and Multimedia Technologies” (IPPMT) straipsnių pagrindu. Ši konferencija yra kasmetinis Kauno kolegijos Technologijų fakulteto Informatikos ir Medijų technologijų katedros renginys, organizuojamas bendradarbiaujant su užsienio partneriais.
Visus žurnale publikuojami straipsniai recenzuojami. Autoriai turi pataisyti straipsnius, atsižvelgdami į recenzijose pateiktas pastabas arba motyvuotai paaiškinti, kodėl į pastabas neatsižvelgta. Sprendimą dėl straipsnio publikavimo žurnale priima žurnalo redakcinė kolegija. Anksčiau skelbti arba kitų leidinių redakcijoms įteikti darbai nepriimami.
Autorių pateikti rankraščiai tikrinami teksto sutapties nustatymo įrankiu ir nustačius plagiato atvejus yra atmetami. Galutinę atsakomybę už straipsnio turinio originalumą prisiima straipsnio autorius (autoriai), pasirašydamas(i) garantinį raštą.
Žurnalas suteikia autoriams teisę savo straipsnį įkelti į institucinę talpyklą ar kitaip platinti be jokių apribojimų.
Žurnalas atvirajai prieigai teikia jau recenzuotus straipsnius. Autorius paskelbia savo pirminį originalų straipsnį žurnale ir išsaugo autorines teises, o vartotojai nemokamai naudojasi šia informacija internete.
Konferencijos ir mokslo darbų leidinio tematika:
• Kompiuterinis dizainas spaudai, medijoms ir reklamai;
• Inovacijos ikispaustuviniuose ir spaudos procesuose bei reklamos gamyboje;
• Multimedijos produktai žiniasklaidai, televizijai, internetui ir socialiniams tinklams;
• Leidyba, spauda, IT ir multimedjos technologijos moksle ir studijose;
• Spaudos kokybė, standartizacija, medijų kompanijų ir procesų vadyba;
• Vizualių medijų komunikacija, inovacijos ir poveikis visuomenei.
Ankstesnių konferencijų straipsnių rinkinius galite rasti https://ojs.kaunokolegija.lt/index.php/TMPK/issue/archive

Open Access Policy

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.
Žurnalas atvirajai prieigai teikia jau recenzuotus straipsnius. Autorius paskelbia savo pirminį originalų straipsnį žurnale ir išsaugo autorines teises, o vartotojai nemokamai naudojasi šia informacija internete.