Focus and Scope

Recenzuojamas mokslinis žurnalas „Mokslo taikomieji tyrimai Lietuvos kolegijose“ (ISSN 1822-1068, eISSN 2335-8904) nuo 2004 m. buvo leidžiamas vieną kartą per metus, o nuo 2021 m. leidžiamas du kartus per metus. Žurnalo leidyba finansuojama  valstybės biudžeto bei Kauno kolegijos lėšomis. Moksliniai straipsniai publikuojami nemokamai.
Žurnalas registruotas tarptautiniame atvirosios prieigos recenzuojamų mokslo žurnalų registre Directory of Open Access Journals (DOAJ) <https://doaj.org/>. Jame indeksuojami viso teksto žurnalo straipsniai.
Tai daugiadalykis mokslinis leidinys, kuriame skelbiami originalūs, kitur neskelbti moksliniai straipsniai iš, socialinių, gamtos, žemės  ūkio, medicinos ir sveikatos, technologijos ir humanitarinių mokslų sričių.  Publikuojami straipsniai, parašyti lietuvių, anglų ir rusų kalbomis.
Visus žurnale publikuojamus  straipsnius recenzuoja ne mažiau kaip du recenzentai. Autoriai turi pataisyti straipsnius, atsižvelgdami į recenzijose pateiktas pastabas arba motyvuotai paaiškinti, kodėl į pastabas neatsižvelgta. Sprendimą dėl straipsnio publikavimo žurnale priima žurnalo redakcinė kolegija. Anksčiau skelbti arba kitų leidinių redakcijoms įteikti darbai nepriimami.
Autorių pateikti rankraščiai tikrinami teksto sutapties nustatymo įrankiu ir nustačius plagiato atvejus yra atmetami. Galutinę atsakomybę už straipsnio turinio originalumą  prisiima straipsnio autorius (autoriai), pasirašydamas(i) garantinį raštą.
Žurnalas suteikia autoriams teisę savo straipsnį įkelti į institucinę talpyklą ar kitaip platinti be jokių apribojimų.
Žurnalas atvirajai prieigai teikia jau recenzuotus straipsnius. Autorius paskelbia savo pirminį originalų straipsnį žurnale ir išsaugo autorines teises,  o vartotojai nemokamai naudojasi šia informacija internete.
Žurnalo redkolegija pritaria COPE pozicijai dėl dirbtinio intelekto (DI) priemonių naudojimo moksliniuose tyrimuose: "Dirbtinio intelekto priemonės negali atitikti autorystės reikalavimų, nes jos negali prisiimti atsakomybės už pateiktą darbą. Būdamos ne juridiniai subjektai, jos negali tvirtinti interesų konfliktų buvimo ar nebuvimo, taip pat negali tvarkyti autorių teisių ir licencinių sutarčių. Autoriai, kurie naudoja dirbtinio intelekto įrankius rašydami rankraštį, kurdami darbo vaizdus ar grafinius elementus arba rinkdami ir analizuodami duomenis, turi skaidriai atskleisti darbo medžiagos ir metodų (arba panašiame skyriuje), kaip buvo naudojamas dirbtinio intelekto įrankis ir koks įrankis buvo naudojamas. Autoriai yra visiškai atsakingi už savo rankraščio turinį, net ir už tas jo dalis, kurios buvo sukurtos naudojant dirbtinio intelekto priemonę, todėl jie atsako už bet kokį leidybos etikos pažeidimą."
(COPE pozicijos pareiškimas, 2023 m. vasario 13 d., https://publicationethics.org/cope-position-statements/ai-author).
Leidinio dokumentai:
reikalavimai straipsniams; garantinis raštas; informacija apie autorių(ius) ir straipsnįstraipsnio recenzijos forma

The peer-reviewed scientific journal “Mokslo taikomieji tyrimai Lietuvos kolegijose” (Applied Research in Lithuanian Higher Education Institutions) (ISSN 1822-1068, eISSN 2335-8904) was published annually from 2004.  Since 2021, it is published twice a year. The journal is funded by state budget and Kaunas University of Applied Sciences. The publication of articles is free of charge.
The journal is registered in the Directory of Open Access Journals (DOAJ) at <https://doaj.org/>, and the articles published in the journal are indexed.
This is a multidisciplinary research journal containing original research articles (not published anywhere else before) that belong to the research areas of social, natural, agricultural, medical and health, technology sciences, and humanities. The languages of the journal are Lithuanian, English, and Russian.
Each article is evaluated by at least two reviewers. Authors are recommended to improve the articles according to the reviewers’ remarks or provide arguments why they do not agree with them. The final decision is made by the editorial board. The articles published or submitted to other journals are not accepted.
The manuscripts submitted by authors are checked by a text-matching tool.  The papers with the evidence of plagiarism detected are rejected. The responsibility for the originality of the content lies on the author/s, who sign a Letter of Guarantee. The journal gives authors the right to distribute their article without any restrictions.
The journal provides open access to peer-reviewed articles. The author publishes his original article in the journal and retains copyright. The users use the publication online for free.
The editorial board of the journal supports COPE's position on the use of artificial intelligence (AI) tools in scientific research: "AI tools cannot meet the requirements for authorship as they cannot take responsibility for the submitted work. As non-legal entities, they cannot assert the presence or absence of conflicts of interest nor manage copyright and license agreements. Authors who use AI tools in the writing of a manuscript, production of images or graphical elements of the paper, or in the collection and analysis of data, must be transparent in disclosing in the Materials and Methods (or similar section) of the paper how the AI tool was used and which tool was used. Authors are fully responsible for the content of their manuscript, even those parts produced by an AI tool, and are thus liable for any breach of publication ethics."
Publication documents: 
Requirements for Articles; Letter of Guarantee; Information about Author (s) and ArticleArticle Review Form       

Open Access Policy

Žurnalas atvirajai prieigai teikia jau recenzuotus straipsnius. Autorius paskelbia savo pirminį originalų straipsnį žurnale ir išsaugo autorines teises,  o vartotojai nemokamai naudojasi šia informacija internete.
This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.