Focus and Scope

Recenzuojamas mokslinis žurnalas „Mokslo taikomieji tyrimai Lietuvos kolegijose“ (ISSN 1822-1068, eISSN 2335-8904) leidžiamas nuo 2004 m. vieną kartą per metus, nuo 2021 m. leidžiamas du kartus per metus. Žurnalo leidyba finansuojama  valstybės biudžeto bei Kauno kolegijos lėšomis. Moksliniai straipsniai publikuojami nemokamai.
Žurnalas registruotas tarptautiniame atvirosios prieigos recenzuojamų mokslo žurnalų registre Directory of Open Access Journals (DOAJ) <https://doaj.org/> ir jame indeksuojami viso teksto žurnalo straipsniai.
Tai daugiadalykis mokslinis leidinys, kuriame skelbiami originalūs, kitur neskelbti moksliniai straipsniai iš humanitarinių, socialinių, fizinių , žemės  ūkio, biomedicinos ir technologijos mokslų sričių. Straipsniai gali būti publikuojami lietuvių, anglų ir rusų kalbomis.
Visus žurnale publikuojamus  straipsnius recenzuoja ne mažiau kaip du recenzentai. Autoriai turi pataisyti straipsnius, atsižvelgdami į recenzijose pateiktas pastabas arba motyvuotai paaiškinti, kodėl į pastabas neatsižvelgta. Sprendimą dėl straipsnio publikavimo žurnale priima žurnalo redakcinė kolegija. Anksčiau skelbti darbai arba įteikti kitų leidinių redakcijoms, nepriimami.
Autorių pateikti rankraščiai yra patikrinami su plagiato patikros sistema ir nustačius plagiato atvejus, straipsniai yra atmetami. Tačiau galutinę atsakomybę už straipsnio turinio originalumą  prisiima straipsnio autorius (autoriai), pasirašydamas garantinį raštą.
Žurnalas suteikia autoriams teisę savo straipsnį įkelti į institucinę talpyklą ar kitaip platinti be jokių apribojimų.

Peer-reviewed scientific journal “ Mokslo taikomieji tyrimai Lietuvos kolegijose” (Applied Research at the Colleges of Lithuania) (ISSN 1822-1068, eISSN 2335-8904) has been publishes annually since 2004.  The journal is funded by state budget and  Kauno Kolegija/University of Applied Sciences. Publishing of the articles is free of charge.
The journal is registered in the Directory of Open Access Journals (DOAJ) at <https://doaj.org/> and the articles of journal are indexed.
This is a multidisciplinary research journal containing original research articles (nor published anywhere else before) that belong to the humanities, social, physical,  biomedicine and technology and agriculture research areas. The languages of the journal are Lithuanian, English and Russian.
Each article is evaluated by at least two reviewers. Authors are recommended to improve the articles according to the reviewers’ remarks or to provide arguments, if they do not agree with them. The final decision is made by the editorial board. Articles published or presented to other journals before are not accepted.
The manuscripts submitted by the authors are verified by plagiarization verification system and plagiarized cases are discarded. The responsibility for the originality of the contents lies on the author/s. they are asked to sign a letter of guarantee.
The journal gives authors the right to distribute their article without any restrictions.

Open Access Policy

Žurnalas atvirajai prieigai teikia jau recenzuotus straipsnius. Autorius paskelbia savo pirminį originalų straipsnį žurnale ir išsaugo autorines teises,  o vartotojai nemokamai naudojasi šia informacija internete.
This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.