SVORIO METODO MINERALINEI NAFTAI NUSTATYTI MODIFIKAVIMAS

  • Inga Stankevičienė Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakultetas; Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų departamento Vilniaus analitinės kontrolės skyrius
  • Karolina Jakštaitė Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų departamento Vilniaus analitinės kontrolės skyrius

Abstract

Naftos produktai nuotekose nustatomi pagal metodiką, aprašytą Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos normatyviniame dokumente LAND 90-2010 „Vandens kokybė. Svorio metodas mineralinei naftai (naftos produktams) nustatyti“. Šio metodo principas – mineralinė nafta, keliais etapais, iš vandens ekstrahuojama chloroformu. Iš ekstrakto išgarinamas tirpiklis, liekana tirpinama heksane ir perleidžiama per chromatografinę kolonėlę, užpildytą aliuminio oksidu, sulaikančiu visus polinius junginius. Eliuatas išgarinamas, nepoliniai ir mažai poliniai angliavandeniliai sveriami. Siekiant supaprastinti naftos produktų nustatymo eigą ir sumažinti kenksmingų cheminių medžiagų naudojimą, Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto laboratorijoje bendradarbiaujant su Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų departamento Vilniaus analitinės kontrolės skyriumi buvo atliktas tyrimas, kurio tikslas – modifikuoti svorio metodą mineralinei naftai vandenyje nustatyti. Tyrimui mėginiai buvo imami ir saugomi laikantis standartų LST EN ISO 5667-10 „Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 10 dalis. Nurodymai kaip imti nuotekų mėginius (ISO 5667-10:1992)“ ir ISO 5667-3:2018 „Water quality - Sampling - Part 3: Preservation and handling of water samples“ reikalavimų. Papildomai, mėginiuose buvo atliktas skendinčių medžiagų (LST EN 872:2005 „Vandens kokybė. Suspenduotų medžiagų nustatymas. Košimo pro stiklo pluošto koštuvą metodas“) nustatymas. Taip pat buvo atliktas medžiagų, trukdančių mineralinės naftos nustatymui tyrimas. Detergentų koncentracija mėginiuose buvo nustatyta pagal metodiką, aprašytą LST EN 903:2000 „Vandens kokybė. Anijoninių paviršiaus aktyviųjų medžiagų nustatymas matuojant metileno mėlio rodiklį (MBAS) (ISO 7875-1:1984, modifikuotas)“. Riebalų koncentracija buvo nustatyta, kaip aprašyta „Lietuvos Aplinkos apsaugos ministerija, Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. Cheminiai analizės metodai, 2 dalis, 1994 m., 188 psl.“. Gautų rezultatų analizė parodė, kad modifikuotas tyrimo metodas yra tikslus ir tinkamas naudoti naftos produktų nustatymui nuotekose.

Published
2019-01-02
Section
Technologijos mokslų tyrimai