Laikinas sulaikymas kaip procesinė prievartos priemonė

  • Nerija Kovalenkovienė Kauno kolegija
Keywords: prievartos priemonė, laikinas sulaikymas, asmens teisės

Abstract

Žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimas – kiekvienos demokratinės bei teisinės valstybės pareiga. Žmogaus teisė į laisvę – prigimtinė teisė, kurią jis įgyja gimdamas ir šios teisės užtikrinimo įgyvendinimas reglamentuojamas tiek nacionaliniuose, tiek tarptautiniuose teisės aktuose. Tačiau naudodamasis tiek prigimtinėmis, tiek kitomis teisėmis bei laisvėmis žmogus negali varžyti  kitų žmonių teisių ir laisvių. Dėl šios priežasties Lietuvos Respublikos baudžiamieji įstatymai gina ir saugo svarbiausias žmogaus gyvenimo vertybes ir saugodamas visus asmenis, numato vieną iš dažniausiai taikomų procesinių prievartos priemonių – laikinąjį sulaikymą. Tai Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekse (toliau – LR BPK) numatyta procesinė prievartos priemonė, kurią taikant suvaržoma viena iš svarbiausių prigimtinių teisių – žmogaus laivė. Šios procesinės prievartos priemonės taikymas, net ir pakeitus šios priemonės taikymo procedūras bei apskundimo tvarką, išlieka aktualiu, todėl šiame tyrime bus analizuojami teoriniai šios procesinės prievartos aspektai bei praktinis šios priemonės taikymas, pasikeitus teisiniam reguliavimui nuo 2022 m. spalio 1 d. Taip pat jos taikymo pagrįstumas bei vis dar aktualūs teisinio reguliavimo probleminiai aspektai. Kokios pagrindinės priežastys lemia ypatingai didelį sulaikomų asmenų skaičių? Mokslinės literatūros analizės bei teismų praktikos analizės metodais siekiama atskleisti tiek teorinius, tiek praktinius procesinės prievartos priemonės – laikinojo sulaikymo – probleminius aspektus. Ar šiuo metu galiojantis teisinis reguliavimas užtikrina veiksmingą laikino sulaikymo taikymą, kuris užtikrintų teisėtumo, proporcingumo, pagrįstumo principų laikymąsi. O taip pat kitas žmogaus teises ir laisves, reglamentuojamas ne tik pagrindiniuose šalies įstatymuose, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje, o taip pat ir kituose didelę reikšmę turinčiuose tarptautiniuose teisės aktuose. Padarytos išvados dėl laikino sulaikymo taikymo teisinio reguliavimo pokyčių, šios procesinės prievartos priemonės taikymo pagrįstumo probleminiai aspektai.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Baltijos šalių informacijos agentūra. (2022) Seimas apribojo galimybes dviem parom sulaikyti asmenis ne nusikaltimo vietoje. https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje /2/1732155/seimas-apribojo-galimybes-dviem-paroms-sulaikyti-asmenis-ne-nusikaltimo-vietoje
2. Criminal Procedure Act Spain. (2016). https://www.mjusticia.gob.es/es/AreaTematica/Documentacion Publicaciones/Documents/Criminal%20Procedure%20Act%202016.pdf
3. Europos komitetas prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą. (2002). CPT standartai susiję su policijos areštinėmis. https://rm.coe.int/16806cd1e3
4. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija (1950) Valstybės žinios, Nr. 40-987. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.19841
5. Europos žmogaus teisių teismas: Balčiūnas prieš Lietuvą, [EŽTT] (2010-07-20 Nr. 17095/02).
6. France Code of criminal procedure (2006). https://www.legislationline.org/download/id/6381/file/France_ CPC_am2006_en.pdf
7. Goda, G., Kazlauskas M., & Kuconis, P. (2011). Baudžiamojo proceso teisė: vadovėlis. Vilnius: Teisinės informacijos centras.
8. Lietuvos Aukščiausiasis teismas (2015), nutartis byloje Nr. 3K-3-393-378/2015.
9. Lietuvos Aukščiausiasis teismas (2018), nutartis byloje Nr. e3K-3-124-403/2018.
10. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (2021), nutartis byloje Nr. e3K-3-273-611/2021.
11. Lietuvos Respublikos Baudžiamasis kodeksas (2000) [LR BK]. Valstybės žinios. Nr. 89-2741.
12. Lietuvos Respublikos Baudžiamojo proceso kodeksas (2002) [LR BPK]. Valstybės žinios, Nr. 37-1341.
13. Lietuvos Respublikos Konstitucija (1992) [LR Konstitucija]. Valstybės žinios, Nr. 220-0.
14. Losis, E. (2010) Procesinės prievartos priemonės baudžiamajame procese. MRU.
15. Panomariovas, A., & Gušauskienė, M. (2022). Laikino sulaikymo reglamentavimo pokyčiai. MRU Teisės mokyklos Baudžiamosios teisės ir proceso institutas.
16. Šalčius, M. (2013). Procesinių prievartos priemonių taikymo pažeidimas ir pareiga atlyginti žalą. Vilnius.
17. Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas (1966), Valstybės žinios, Nr. 77-3288, https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.174848
18. Vilniaus apygardos teismas (2014) nutartis byloje Nr. 2A-33-345/2014.
19. Žmogaus teisių stebėjimo institutas (2012) Sulaikymo ir suėmimo reglamentavimas ir taikymas Lietuvoje. https:// www.hrmi.lt/uploaded/PDF%20dokai/ZTSI_Sulaikymas_Ir_Suemimas_2.pdf
Published
2024-05-29
How to Cite
Kovalenkovienė, N. (2024). Laikinas sulaikymas kaip procesinė prievartos priemonė. Mokslo Taikomieji Tyrimai Lietuvos Kolegijose, 1(20), 115-121. https://doi.org/10.59476/mtt.v1i20.653