DEKORATYVIŲJŲ IR SODO AUGALŲ SORTIMENTO, TECHNOLOGIJŲ IR APLINKOS OPTIMIZAVIMAS

Mokslo darbai. ISSN 2029-1906, ISSN 2335-7282 (online)

Journal Homepage Image

Išeina 1 tomas per metus. Leidžiamas nuo 2004 m.

Straipsniai recenzuoti. Už mokslo darbų turinį atsakingi autoriai.

Mokslo darbų leidinys cituojamas tarptautinėse duomenų bazėse: CABI Full Text, EBSCO Publishing