PEDAGOGŲ MOTYVACIJA DIRBTI IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOJE

  • Virginija Bušauskienė Kauno lopšelis – darželis „Tukas“
  • Algimantas Bagdonas Kauno kolegija

Abstract

Straipsnyje pateikiama mokslinės literatūros apžvalga, nagrinėjanti darbuotojų motyvacijos raiškos ypatumus bei motyvacijos proceso svarbą. Pateikiama ikimokyklinio ugdymo įstaigos specifika bei pedagoginės įstaigos darbuotojų motyvacijos svarba. Pagrindžiamas motyvacijos skatinimo ugdymo įstaigoje svarbumas, nurodomos motyvacijos priemonės ir darbuotojų motyvavimo veiksniai. Pabrėžiama tinakmo vadovavimo ugdymo įstaigai svarba kaip svarbus pedagogų darbo ugdymo įstaigoje motyvavimo veiksnys. Tyrimo tikslas – atskleisti ikimokyklinio ugdymo įstaigos pedagogų motyvaciją dirbti ir ją lemiančius veiksnius bei problemas. Tyrimo uždaviniai: teoriškai pagrįsti motyvacijos smpratą; empiriškai nustatyti ikimokyklinio ugdymo įstaigos pedagogų darbo motyvaciją. Metodai: mokslinės literatūros analizė, anketinė apklausa raštu, interviu, kiekybinė ir kokybinė duomenų analizė. Atlikto tyrimo rezultatai rodo, kad ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogai motyvuoti pedagoginei veiklai, tačiau nurodo aktualias problemas, kurios spęstinos tiek valstybės, tiek konkrečios ugdymo įstaigos mastu: palankių darbo sąlygų sudarymas, tinkamas atlyginimas už atliktą darbą, karjeros galimybių užtikrinimas, bendradarbiavimo kultūros sklaida.

Published
2020-12-17
Section
Socialinių mokslų tyrimai