SCALE-UP KAUNO KOLEGIJOJE: ATVEJO MODELIAVIMAS

  • Dalė Lukšaitė
  • Jūratė Lukšaitė

Abstract

Straipsnyje pristatoma geroji SCALE-UP aktyvaus mokymosi bendradarbiaujant projekto ir TEAL technologijomis grįsto aktyvaus mokymosi projekto patirtis, pagrindiniai reikalavimai studijos tipo klasėms bei sukurto edukacinio modelio bruožai. Aptariama aktyvaus mokymosi aplinkos kūrimo patirtis įrengiant dvi SCALE-UP klases Kauno kolegijoje panaudojant jau turimą e. mokymosi infrastruktūrą ir naudojantis programinėmis priemonėmis, skirtomis instruktavimui, vizualizavimui, simuliavimui, eksperimentavimui ir projektavimui. Išryškinamos SCILAB, Physics 8.02, MATHWORKS, MS Visual Studio programinių paketų, kaip vizualizavimo, modeliavimo ir simuliavimo veikloms SCALE-UP klasėje, įrankių galimybės. Straipsnyje pateikiamas Programų inžinerijos dalyko paskaitos ir praktinių užsiėmimų modeliavimo atvejis. Kiekvienos temos studijų eigoje išskiriami du etapai: problemos sprendimu grįstas mokymasis ir praktinė veikla padedant dėstytojui. SCALE-UP studijų plano paskaitos ir praktiniai darbai apjungiami ir vykdomi kaip visuma pagal dėstytojo parengtą planą ir aktyvaus mokymosi scenarijų auditorijoje, aprūpintoje virtualiomis darbo vietomis, debesų kompiuterijos paslaugomis, atviraisiais ištekliais internete, prenumeruojamomis e. bibliotekomis ir duomenų bazėmis. Aptariami studijų dalyko Programų inžinerija mokymosi bendradarbiaujant rezultatų vertinimo tyrimas ir jo rezultatai.
Published
2016-06-27