Pradinių klasių mokytojų, taikančių STEAM ugdymo metodą, patirtys integruoto-holistinio kompetencijų lygmens požiūriu

  • Irma Spiriajevienė Klaipėdos valstybinė kolegija
  • Giedrė Tumosienė Klaipėdos valstybinė kolegija
  • Jūratė Lastauskienė Klaipėdos valstybinė kolegija
Keywords: STEAM ugdymas, pradinių klasių mokytojai, kompetencijos, pedagogų patirtys, integruotas holistinis kompetencijų lygmuo

Abstract

Straipsnyje, išanalizavus mokslinę bei kitą aktualią literatūrą, atskleistas STEAM ugdymo metodas, jo reikšmė, pedagogo kompetencijos konceptas integruoto-holistinio lygmens požiūriu. Pateiktos empiriškai išanalizuotos STEAM ugdymo metodą taikančių pedagogų patirtys, aprašytas tyrimo metodologijos pagrindimas. 
Atliktas mokslinis focus grupės interviu tyrimas – diskusija su Lietuvos ir užsienio pedagogais, taikančiais STEAM ugdymo metodą. Atlikus gautų duomenų content analizę, išanalizuotos pedagogų patirtys per kompetencijų diskursą. Pedagogų kompetencijos analizuotos pagal STEAM sritis: gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų bei matematikos. Išsiaiškintas STEAM sričių pritaikomumas ugdymo procese bei kitos STEAM ugdymo metodo naudojimo patirtys. Content analizės metodu išskirtos šios kategorijos: veiklos taikant STEAM ugdymo metodą ugdymo įstaigosebendrosios kompetencijosdalykinės kompetencijoslabiausiai reikalingos kompetencijosgamtos mokslų srities naudojimastechnologijų srities naudojimasinžinerijos srities naudojimasmenų srities naudojimasmatematikos srities naudojimas. Ypatingą vietą STEAM ugdymo metodo taikyme pedagogų kompetencijų kontekste turi kūrybiškumo kompetencija, kuri straipsnyje analizuota daugiafunkciniu tarpdisciplininiu požiūriu.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Adomaitienė, J., Zubrickienė, I. (2016). Projektai mokymo(si) procese: andragoginės sąveikos optimizavimo aspektas: monografija. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla.
Aramavičiūtė, V. (2016). Vertybės ir ugdymas: tarp kaitos ir stabilumo. Mokslo studija. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.
Autukevičienė, B., Stonkuvienė, G. (2022). STEAM ugdymas ikimokyklinėje įstaigoje taikant LEGO Education metodiką ir priemones. Pedagogika, 4 (148), 106–128.
Baptista, M. (2014). Researching Practice and Collaboration as a Means to Promote Inquiry in Science Teaching. Problems of Education in the 21st Century, 59, 5–6. http://www. scientiasocialis.lt/pec/node/890.
Bitinas, B. (2000). Ugdymo filosofija. Vilnius: Enciklopedija.
Bowden, J., Marton, F. (1998). The University of Learning: Beyond Quality and Competence in Higher Education. London: Kogan Page.
Būda, V. (2016). Aiškinamasis projektų valdymo terminų žodynas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras.
Coyle, D. (2018). Kultūros kodas. Vilnius: Vaga.
Čiužas, R. (2013). Mokytojo kompetencijos. Profesinio meistriškumo siekis: mokslo monografija. Vilnius: Edukologija.
Embedding STEAM in Early Childhood Education and Care (2021). Switzerland: Palgrave Macmillan Cham.
Ežerskienė, R., Tamašauskienė, R. (2020). Ikimokyklinio ugdymo pedagogų kūrybiškumą lemiančių veiksnių analizė. Studijos – verslas – visuomenė: dabartis ir ateities įžvalgos, V, 47–58. ISSN 2538-7928.
Gaižauskaitė, I., Valavičienė, N. (2016). Socialinių tyrimų metodai: kokybinis interviu. Vilnius: Mykolo Riomerio universitetas.
Gevorgianienė, V., Švedaitė-Sakalauskė, B. (2017). Studentų požiūrio į įgyjamas kompetencijas ir dalyko tikslų dermė: ar jie mokosi to, ko mes mokome? Mokslu grįsto švietimo link: recenzuotų mokslo straipsnių rinkinys, 564–581. ISBN 978-609-471-115-2.
Girdzijauskienė, R., Šmitienė, G. (2020) (1). Menų samprata STEAM koncepcijoje: pusiau sisteminė literatūros apžvalga. Pedagogika, (4) 140, 155–171.
Girdzijauskienė, R., Šmitienė, G. (2020) (2). Menų integravimas įgyvendinant STEAM projektus: pradinių klasių mokytojų patirtis. Gamtamokslinis ugdymas, 17(2), 74–84.
Girdzijauskienė, R., Šmitienė, G., Micienė, I. (2022). Kai mokslas susitinka meną: STEAM projektai pradinėse klasėse. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla.
Gražienė, V., Jonynienė, V., Kondratavičienė, R. ir kt. (2021). STEAM priešmokykliniame amžiuje. Vilnius: Nacionalinė švietimo agentūra.
Hazelkorn, E., Ryan, C., Beernaert, Y., Constantinou, C., Deca, L., Grangeat, M., Karikorpi, M., Lazoudis, A., & Pinto Casulleras, R., W. B. (2015). Science Education for Responsible Citizenship: Report to the European Commission of the Expert Group on Science Education. Luxembourg. https://doi.org/10.2777/12626.
Juodaitytė, A. (2012). Vaikystės kokybinių tyrimų sritys ir fenomenologinės, hermeneutinės tradicijos raiška. Kokybiniai edukaciniai tyrimai, 41–59.
Kardelis, K. (2017). Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras.
Knaus, M., Roberts, P. (2017). STEM in Early Childhood Education. Early Childhood Australia Inc. IBSN 978-1-86323-051-3.
Koyunlu Unlu, Z., Dokme, I., & Unlu, V. (2016). Adaptation of the Science, Technology, Engineering, and Mathematics Career Interest Survey (STEM-CIS) into Turkish. Eurasian Journal of Educational Research, (63), 21–36.
Laužackas, R. (2008). Kompetencijomis grindžiamų mokymo/studijų programų kūrimas ir vertinimas: monografija. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla.
Lepaitė, D. (2005). Kompetenciją plėtojančių programų lygio nustatymo metodologija. Kaunas: Technologija. ISBN 9955-09-550-4.
Lietuvių žodynas. Kompetencija reikšmė. https://www.lietuviu-zodynas.lt/terminai/Kompetencija [žiūrėta 2022-11-20].
May, R. (2019). Drąsa kurti. Vilnius: VšĮ „Gelmės“.
Melnikas, B., Banelienė, R., Chlivickas, E., Jakubavičius, A., Lobanova, L., Žemaitis, E. (2018). Intelektinis potencialas: globalizacija ir žiniomis grindžiamos visuomenės kūrimas: kolektyvinė monografija. Vilnius: VGTU leidykla „Technika“.
Mickūnas, A., Kačerauskas, T. (2020). Kūrybos komunikacija. Vilnius: VGTU leidykla „Technika“.
Monkevičienė, O., Autukevičienė, B., Kaminskienė, L. ir kt. (2020). Impact of Innovative STEAM Education Practices on Teacher Professional Development and 3-6-year-old Children’s Competence Development. Journal of Social Studies Education Research. 4 (11), 1–27.
Nyatanga, L., Forman, D., Fox, J. (1998). Good Practice in the Accreditation of Prior Learning. London: Cassell.
Parker, M. (2020). Klastingasis PI. Vilnius: Alma littera.
Perignat, E., & Katz-Buonincontro, J. (2019). STEAM in Practice and Research: An integrative literature review. Thinking Skills and Creativity, 31, 31–43.
Poviliūnas, A. (2019). Apie STEM pro STS prizmę. Acta Paedagogica Vilnensia, 43, 85–99.
Pruskus, Kocai (2014). Sociologinių tyrimų organizavimas ir atlikimo metodika. Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla.
Raudeliūnienė, J. (2016). Žinių vadybos procesai ir jų vertinimas. Vilnius: VGTU leidykla „Technika“.
Rupšienė, L. (2007). Kokybinio tyrimo duomenų rinkimo metodologija. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla.
Rutkienė, A., Zuzevičiūtė, V. (2009). Mokytojo vaidmens kaita: bendruomenės įtraukimas siekiant mokymąsi daryti veiksmingesnį. Pedagogika, 95, 53–57. ISSN 1392-0340.
Savičienė, D. (2020). Integruoto ugdymo galimybės STEAM mokslų projekte „Mūsų eksperimentas“. Gamtamokslinis ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje – 2020. ISSN 2335-8408.
Segarra, V. A., Natalizio, B., Falkenberg, C. V. ir kt. (2018). STEAM: Using the Arts to Train Well-rounded and Creative Scientists. Journal of Microbiology & Biology Education, 19 (1), 1–8.
Stonkuvienė, G. (2018). Mokėjimo mokytis samprata ir kontekstas ikimokyklinių įstaigų ugdymo programose (Curriculum). Pedagogika, 131 (3), 110–128.
Sullivan, A., Kazakoff, E. R., Bers, M. U. (2013). The Wheels on the Bot go Round and Round: Robotics Curriculum in Prie-Kindergarten. Journal of Information Technology Education: Innovations in Practice, 12, 203–219.
Šlekienė, V. (2018). Ištarkime STEAM taip: kodėl būtina vystyti ir tobulinti gamtamokslinį ugdymą. Gamtamokslinis ugdymas, 1 (15), 4–6. ISSN 1648-939X.
Vaitekaitis, J. (2019). STEM ugdymas: nuo Sputniko iki mergaičių skaučių. Acta Paedagogica Vilnensia, 43, 100–118.
Zagryadskaya, A. (2018). Pedagogicheskie professii budushhego [Pedagogical professions of the future]. Retrieved (May 2018) from https://newtonew.com/overview/future-professions. [žiūrėta 2022-12-10].
Zubrickienė, I., Adomaitienė, J. (2016). Suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų plėtojimas projektų metodu. Androgogika, 1 (7), 148–173.
Published
2023-05-31
How to Cite
Spiriajevienė, I., Tumosienė, G., & Lastauskienė, J. (2023). Pradinių klasių mokytojų, taikančių STEAM ugdymo metodą, patirtys integruoto-holistinio kompetencijų lygmens požiūriu. Mokslo Taikomieji Tyrimai Lietuvos Kolegijose, 1(19), 175-187. https://doi.org/10.59476/mtt.v1i19.584