Socialinio darbuotojo patiriami sunkumai dirbant su asmenimis, turinčiais priklausomybę

  • Kristina Pocienė Klaipėdos valstybinė kolegija
  • Rasvita Baltutienė Klaipėdos valstybinė kolegija
Keywords: priklausomybė, socialinis darbuotojas, socialinio darbuotojo veikla, sunkumai

Abstract

Europoje ir visame pasaulyje viena opiausių socialinių ir sveikatos problemų išlieka priklausomybė nuo įvairių psichoaktyvių medžiagų. Pagal Tarptautinių ligų klasifikavimo sąrašą (2015), priklausomybės sindromas – tai elgesio, kognityvinių ir fiziologinių reiškinių kompleksas, kuris atsiranda dėl kartotinio medžiagos vartojimo. Priklausomybės sindromo požymiams priskiriamas asmens stiprus troškimas vartoti alkoholinius gėrimus; sunku kontroliuoti vartojimą ar yra vartojama, neatsižvelgiant į pasekmes, kurios gali būti itin žalingos; asmens įsipareigojimai ar kiti veiksmai yra ne tokie svarbūs nei medžiagos vartojimas; asmuo toleruoja vartojamą medžiagą ir kai kuriais atvejais vystosi fizinė abstinencijos būklė. Kenksmingas alkoholio vartojimas sudaro 5,1 proc. viso pasaulio ligų, Europoje alkoholio suvartojama daugiausia, o Lietuva pirmauja pagal suvartojamą alkoholio kiekį tūkstančiui gyventojų. Lietuvoje nelegalias psichoaktyvias medžiagas yra vartoję daugiau nei 1 iš 10 žmonių. 2015 metais Lietuvoje nuo apsinuodijimo psichoaktyviomis medžiagomis arba perdozavimo tarp suaugusiųjų mirė 59 žmonės milijonui žmonių, o Europos vidurkis buvo 20,3 mirtys milijonui žmonių. Asmenys, sergantys priklausomybės ligomis, ilgainiui patiria socialinę atskirtį – praranda būstą, darbą, šeimą ir lieka atstumti visuomenės, todėl vienas iš prioritetų yra skatinti tokius asmenis gydytis ir sugrįžti į normalų gyvenimą. Socialiniai darbuotojai, dirbdami su priklausomybę turinčiais asmenimis, neretai susiduria su daugybe iššūkių, tokių kaip įvairūs emociniai išgyvenimai, perdegimas bei galimos psichologinės traumos. Siekiant užtikrinti, kad socialinio darbuotojo teikiamos paslaugos išliktų kokybiškos bei darbuotojo fizinė ir psichologinė sveikata išliktų stabili, yra ypatingai svarbu atkreipti dėmesį į socialinių darbuotojų patiriamus iššūkius, dirbant su priklausomais asmenimis. Pastebima, kad Lietuvoje trūksta tyrimų, kuriuose būtų tyrinėti socialinio darbuotojo patiriami sunkumai, dirbant su priklausomybę turinčiais asmenimis. Siekiant, kad socialinio darbuotojo teikiamos paslaugos būtų efektyvios, priklausomi asmenys gautų jiems reikiama pagalbą bei darbuotojas jaustų pasitenkinimą darbu, yra labai svarbu nustatyti, su kokiais profesiniais bei emociniais iššūkiais susiduria socialiniai darbuotojai, dirbdami su priklausomais asmenimis, todėl straipsnyje analizuojama, kokius sunkumus patiria socialiniai darbuotojai, dirbdami su priklausomybę turinčiais asmenimis.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Alonso, J., Angermeyer, M. C., Bernert, S., Bruffaerts, R., Brugha, T., Bryson, H., & Vollebergh, W. A. (2004). European Study of the Epidemiology of Mental Disorders (ESEMeD) Project Use of Mental Health Services in Europe: Results from the European Study of the Epidemiology of Mental Disorders (ESEMeD) Project. Acta Psychiatr Scand, 109(420), 47–54.
2. Antheninen, A., M., Lembo, J., Neighbors, C. (2017). Drinking Motives and Alcohol Outcom Expectancies as Mediators of the Association Between Negatyve Urgency and Alkohol Consumption. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5432120/
3. Bardauskienė, R. (2016). Socialinio darbuotojo veiklos efektyvumas ir jį ribojantys veiksniai. Socialinis darbas, 14 (2), 162–173. https://repository.mruni.eu/bitstream/handle/007/14571/4493-9961-1 SM.pdf?sequence=1&isAllowed=y
4. Bresin, K., & Mekawi, Y. (2021). The “Why” of Drinking Matters: A meta‐analysis of the Association between Drinking Motives and Drinking Outcomes. Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 45(1), 38–50.
5. Budrytė, D. (2017). Socialinio darbuotojo bendravimo įgūdžiai teikiant pagalbą socialinės rizikos šeimoms. Straipsnių rinkinys: verslas, technologijos, biomedicina: inovacijų įžvalgos, 1(8), 99–105.
6. Coulshed V., Orme J. (2018). Social Work Practice. An Introduction. (5nd ed.) Palgrave Macmillian. New York.
7. Dechtiarytė, D. ir Bulotaitė, L. (2022). Suaugusių alkoholikų vaikų psichologinė savijauta ir psichologinis atsparumas. Visuomenės sveikata, originalūs straipsniai, 4(99), 72–80.
8. Gaižauskaitė, I., ir Valavičienė, N. (2016). Socialinių tyrimų metodai: Kokybinis interviu. Vadovėlis. Vilnius: VĮ Registrų centras.
9. Gonzalez, J. M., Walters, S. T., Wong, C. J., Harris, K. W., & Sharma, R. (2018). Challenges and Opportunities in Treating Individuals with Comorbid Mental Illness and Addiction. Social Work in Public Health, 33(6), 390–402.
10. Gudžinskienė, V. ir Pozdniakovas, A. (2020). Socialinių darbuotojų, dirbančių priklausomybės ligų reabilitacijos bendruomenėje, profesinio perdegimo sindromo raiška. Socialinis darbas, 18(2), 6–24.
11. Guille, C., Cheng, P., Tully, L., Wu, E., & Brady, K. (2017). Addiction and Treatment: Comorbid Medical and Psychiatric Illness. Academic Psychiatry, 41(2), 219–225.
12. Jankūnienė, A. (2020). Socialinio darbuotojo patiriamo streso darbe įveikos ypatumai. Tarptautinė studentų konferencija: „teorija ir praktika: studentiškos įžvalgos“. Kolpingo kolegija. 17–25.
13. Kahan, J., & Žiakova, E. (2019). Social Workers’ Competence Metatheory in the Context of Working with Addicts at Risk of Loneliness Due to Social Isolation. Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research, 9(2), 107–113.
14. Kaliatkaitė, J. Ir kt.(2010). Priklausomų nuo alkoholio vyrų žmonų psichologinės savijautos rodikliai ir jų sąsajos su savipagalbos grupių lankymu. Visuomenės sveikata, originalūs straipsniai, 49, 51–62.
15. Keyes, K. M., Hatzenbuehler, M. L., Grant, B. F., & Hasin, D. S. (2019). Stress and Alcohol: Epidemiologic Evidence. Alcohol Research, 40(1).
16. Kelly, J. F., Dow, S. J., & Westerhoff, C. (2018). Does Our Choice of Substance-related Terms Influence Perceptions of Treatment Need? An Empirical Investigation with Two Commonly Used Terms. Journal of Substance Abuse Treatment, 91, 19–24.
17. Keuroghlian, A. S., Frankenburg, F. R., & Zanarini, M. C. (2019). The Relationship of Social Isolation and Other Psychosocial Factors to Mortality in Individuals with Addiction. Journal of Substance Abuse Treatment, 104, 11–17.
18. Lietuvos socialinių darbuotojų etikos kodeksas. Patvirtinta Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos suvažiavime 2017 m. gegužės 26 d. http://pjdc.lt/wpcontent/uploads/2016/11/Nr.-10.2-Etikos-kodeksas.pd
19. Maté, G. (2012). Addiction: Childhood Trauma, Stress and the Biology of Addiction. Journal of Restorative Medicine, 1(1), 56–63.
20. Poteliūnienė, S. (2017). Vilmos Žydžiūnaitės ir Stanislav Sabaliausko vadovėlio „Kokybiniai tyrimai: principai ir metodai“ recenzija. https://etalpykla.lituanistikadb.lt/object/LTB0001:J.04~2017~1517900556028/J.04~2017~1517900556028.pdf
21. Rahman, M. M., Khan, H. T. A., & Sikder, M. T. (2019). Role of Social Worker in Treating Addiction. European Journal of Medical and Health Sciences, 1(2), 1–5.
22.Ruseckaitė, E. ir Bulotaitė, L. (2017). Jaunų žmonių alkoholio vartojimo įpročių ir lūkesčių bei alkoholio prevencijai skirtų reklamų vertinimas. Visuomenės sveikata, originalūs straipsniai, 3(62),74–81.
23. Tamaliūnaitė A., (2022) Sveikatos priežiūros ir socialinės paslaugos sveikstantiems nuo priklausomybės ligų Lietuvoje analizė. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
24.Tamutienė, I. (2014). Alkoholio vartojimo ir priklausomybės nuo alkoholio sąvokų apibrėžties problematika: socialinės dimensijos įtrauktiems aspektas. https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/31579/1/ISSN2335- 8777_2014_N_5_2.PG_178-201.pdf
25. Vinci, C., Spears, C., A., Peltier, M., R. & Copeland, L. (2016). Drinking Motives Mediate the Relationship between Facets of Mindfulness and Problematic Alcohol Use. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4998974/
26. Volkow, N. D., Koob, G. F. & McLellan, A. T. (2016). Neurobiologic Advances from the Brain Disease Model of Addiction. New England Journal of Medicine, 374(4), 363–371.
27. Weezel, L. G., Dudaitė, V., Gailienė, R., Gajdosikienė, I., Gruodienė, A., Jokubauskė, S., ... Vidmantienė, R. (2012). Socialinis darbas su socialinės rizikos šeimomis. Metodinė medžiaga socialiniams darbuotojams. https://socmin.lrv.lt/uploads/socmin/documents/files/pdf/1362metodinesrekomendacijos.pd
28. Žydžiūnaitė V. (2011) Baigiamojo darbo rengimo metodologija. Klaipėdos valstybinė kolegija. ISBN 978-609-454-033-2.
Published
2023-11-20
How to Cite
Pocienė, K., & Baltutienė, R. (2023). Socialinio darbuotojo patiriami sunkumai dirbant su asmenimis, turinčiais priklausomybę. Mokslo Taikomieji Tyrimai Lietuvos Kolegijose, 2(19), 80-88. https://doi.org/10.59476/mtt.v2i19.626