Kauno kolegijos absolventai ikimokyklinio ugdymo įstaigose pagal darbdavių požiūrį į ikimokyklinio ugdymo pedagogų bendrąsias ir profesines kompetencijas

  • Lina Majauskienė Kauno kolegija
  • Algimantas Bagdonas Kauno kolegija
  • Asta Jakimavičienė Kauno kolegija
Keywords: Kauno kolegijos absolventai, ikimokyklinio ugdymo įstaiga, ikimokyklinio ugdymo pedagogas, bendrosios kompetencijos, profesinės kompetencijos

Abstract

Straipsnyje gilinamasi į bendrųjų ir profesinių kompetencijų svarbą kasdieniame ikimokyklinio ugdymo pedagogo darbe bei Kauno kolegijos absolventų, įsidarbinusių Kauno miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigose, turimų kompetencijų vertinimą įstaigų vadovų požiūriu. Mokytojo profesijos kompetencijos(-ų) aprašai periodiškai keičiami, papildomi, atnaujinami. Straipsnyje ieškoma atsakymų į probleminį klausimą – koks ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų požiūris į ikimokyklinio ugdymo pedagogų, įskaitant ir Kauno kolegijos absolventus, bendrąsias ir profesines kompetencijas? Tyrimo tikslas – atskleisti ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų požiūrį į ikimokyklinio ugdymo pedagogų, įskaitant ir Kauno kolegijos absolventus, bendrąsias ir profesines kompetencijas. Taikyti metodai: mokslinės literatūros ir dokumentų analizė, apklausa raštu, aprašomoji statistika, turinio analizė. Atlikta Kauno miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų apklausa atskleidė, kad prioritetinėmis laikomos tos bendrosios kompetencijos, kurios susijusios su komunikavimu ir profesiniu tobulėjimu, o svarbiausios profesinės kompetencijos yra tiesiogiai susijusios su vaiko ugdymo procesu. Nustatyta, kad darbdaviai labai gerai vertina kolegijos absolventų pasirengimą praktinei veiklai bei studijų metu įgytas bendrąsias ir profesines kompetencijas, nors turi pageidavimų dėl geresnio kalbų įvaldymo, išsamesnio susipažinimo su dokumentais, aktyvesnio įsitraukimo į konkrečią praktinę veiklą, bendravimą ir bendradarbiavimą, iškilus probleminiams atvejams, norėtų tobulinti gebėjimą įtraukti šeimą į aktyvią pedagoginę sąveiką, gebėjimą planuoti, organizuoti, vertinti, analizuoti, dokumentuoti vaikų veiklą, gebėjimą kurti atitinkamas ugdomąsias aplinkas. Susisteminus tyrimo rezultatus buvo išskirtos keturios pedagoginės veiklos kategorijos, kuriose stebimos tobulintinos profesinės kompetencijos ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų komandose.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Aksomitienė, J., & Puodžiukienė, D. (2019). Darbuotojų kompetencijų atitiktis darbdavių lūkesčiams transporto ir logistikos įmonėse. Studijos kintančioje verslo aplinkoje, 145–151. https://www.lituanistika.lt/content/78117
2. Aliona, A. (2021). Teachers’ Professional Competences: Pedagogical Experiment (Training Stage). European Science Review, 5/6, 26–31. https://doi-org.db.kaunokolegija.lt/10.29013/ESR-21-5.6-26-31
3. Bagdonas, A., Jakimavičienė, A., & Majauskienė, L. (2023). Ikimokyklinio ugdymo specialistų poreikis darbo rinkoje: pedagogų paieškos ypatumai Kauno miesto ugdymo įstaigų vadovų požiūriu. Mokslo Taikomieji Tyrimai Lietuvos Kolegijose, 1 (19), 58–68. https://doi.org/10.59476/mtt.v1i19.588
4. Bagdonas, A., Sadauskienė R. (2014). Ikimokyklinio ugdymo specialistų poreikio tyrimas: darbdavių nuomonių analizė. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų rengimo problematika. Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija, 2014-12-04, Kauno kolegija, 4–11. https://www.researchgate.net/profile/Evanthia-Synodi/publication/277372040_playfulness/links/5569bed708aeccd77739fb11/playfulness.pdf#page=4.
5. Bylaitė, A., Jonaitienė, E., & Kalinovienė, V. (2022). Turizmo specialisto ateities kompetencijų poreikis darbdavių požiūriu. Socialiniai tyrimai, 64–64. https://doi.org/10.15388/Soctyr.45.1.3
6. Cortina-Pérez, B., & Pino Rodríguez, A. M. (2022). Analysing CLIL Teacher Competences in Pre-service Preschool Education. A Case Study at the University of Granada. European Journal of Teacher Education, 45 (5), 670–688. https://doi-org.db.kaunokolegija.lt/10.1080/02619768.2021.1890021
7. Damalakienė, Z., Mieliauskienė, V., & Ragelienė, A. (2019). Profesinių kompetencijų raiškos profesinės veiklos praktikoje tyrimas. Studijos kintančioje verslo aplinkoje, 72–77. https://www.lituanistika.lt/content/78117
8. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo specialistų poreikio darbo rinkoje tyrimas (2023). Kauno Kolegijos Pedagogikos katedra. Nepublikuota tyrimo ataskaita.
9. Kavaliauskienė, A., & Venckienė, I. (2022). Būsimų socialinių darbuotojų kompetencijų raiška profesinės veiklos praktikų refleksijose. Mokslo Taikomieji Tyrimai Lietuvos Kolegijose, 1 (18), 101–110. https://ojs.kaunokolegija.lt/index.php/mttlk/article/view/535
10. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 2, 7, 8, 24, 36, 47 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymas. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/d4c5bb0024de11eb8c97e01ffe050e1c?jfwid=-a3k5boowi
11. Lietuvos Respublikos [LR] Švietimo ir mokslo [ŠM] ministro įsakymas dėl Mokytojo profesijos kompetencijos aprašo patvirtinimo. 2007 m. sausio 15 d. Nr. ISAK-54. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.291726
12. Lietuvos Respublikos [LR] Švietimo, mokslo ir sporto [ŠMS] ministro įsakymas dėl Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kompetencijų aprašo patvirtinimo. 2023 m. lapkričio 27 d. Nr. V-1499. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e8d855a08d6111eea791d94269904d9b?jfwid=-1l7zm5mf0
13. Merkys, G., Čiučiulkienė, N., & Bubelienė, D. (2021). On the modern teacher’s job specification: results of a representative survey of school directors. Pedagogika, 124–124. https://doi.org/10.15823/p.2021.141.6
14. Pedagogo profesijos kompetencijų aprašas (2021). Šiuolaikinių didaktikų centras. Vilnius. https://www.nsa.smm.lt/projektai/wp-content/uploads/2021/11/Pedagogo-profesijos-kompetenciju-aprasas_III-lygmenys-atnaujintas.pdf
15. Pedagogų kompetencijų vertinimo, jų pripažinimo ir taikymo profesinėje veikloje instrumentų paketas (2021). Šiuolaikinių didaktikų centras. Vilnius. https://www.nsa.smm.lt/wp-content/uploads/2022/03/Pedagogu-kompetenciju-vertinimo-instrumentu-paketas.pdf
16. Predanocyová, L., Jonášková, G., & Feszterová, M. (2021). Application of Teacher Competences in Educational Practice. Iš NORDSCI. https://search-ebscohost-com.db.kaunokolegija.lt/login.aspx?direct=true&db=eric&AN=ED625536&site=ehost-live
17. Spiriajevienė, I. (2020). Dietetikos absolventų kompetencijų atitiktis darbo rinkai: ekspertų požiūris. Mokslo Taikomieji Tyrimai Lietuvos Kolegijose, 16, 178–185. https://ojs.kaunokolegija.lt/index.php/mttlk/article/view/418
18. Zdanevych, L. V., Kruty, K. L., Tsehelnyk, T. M., Pisotska, L. S., & Kazakova, N. V. (2020). The Formation of Key Competences in the Training Process of Preschool Education Specialists (Experience of the United Kingdom, Germany, Ukraine). International Journal of Higher Education, 9 (7), 196–206. https://search-ebscohost-com.db.kaunokolegija.lt/login.aspx?direct=true&db=eric&AN=EJ1277437&site=ehost-live
Published
2024-05-29
How to Cite
Majauskienė, L., Bagdonas, A., & Jakimavičienė, A. (2024). Kauno kolegijos absolventai ikimokyklinio ugdymo įstaigose pagal darbdavių požiūrį į ikimokyklinio ugdymo pedagogų bendrąsias ir profesines kompetencijas. Mokslo Taikomieji Tyrimai Lietuvos Kolegijose, 1(20), 105-114. https://doi.org/10.59476/mtt.v1i20.652