Informacijos sklaida studentams apie psichologinės pagalbos paslaugą Kauno kolegijos atveju

  • Rasa Gaižiūnaitė Kauno kolegija
  • Daiva Stankevičiūtė-Volkauskienė Kauno kolegija
Keywords: paramos paslauga, psichologinė pagalba, informacijos sklaida

Abstract

Kauno kolegijoje paramos sistema funkcionuoja nuo 2021 m. pabaigos ir jos informacijos sklaidos strategija tebesiformuoja, o 2023 m. studijavę asmenys teigė, jog psichologinės pagalbos paslauga yra reikalinga, informacijos sklaida apie ją turi būti suprantama, prieinama studentams patraukliomis priemonėmis. Kauno kolegijos atvejo analizėje detaliau aiškinamasi apie psichologinės pagalbos aktualumą studentams institucijos informacinio tipo sklaidos priemonėmis remiantis 2023 m. studentų nuomonės tyrimu, kuriame studentų ir tyrėjų rekomenduota aktyvinti minėtą paslaugą. Straipsnyje keliamas probleminis klausimas – kaip patobulinti informacijos sklaidą studentams apie psichologinės pagalbos paslaugą Kauno kolegijoje? Tyrimo tikslas – nustatyti Kauno kolegijos informacijos sklaidą studentams apie psichologinės pagalbos paslaugą. Tyrime taikyti mokslinės literatūros, atvejo analizės, turinio analizės, apklausos raštu metodai. Tyrimo uždaviniai koreliuoja su turinio analize ir apklausa: turinio analizės metodu identifikuojamos institucijos informacijos sklaidos priemonės ir jų turinys, skirtas studentams, apie paramos paslaugos komponentę – psichologinę pagalbą; apklausos metodu atskleidžiama studentų nuomonė apie Kauno kolegijos informacijos sklaidos priemonių ir jų turinio aktualumą fokusuojantis į paramos paslaugos komponentę – psichologinę pagalbą. Pagal abiejų metodų taikymo rezultatus, išryškinama, kokią informaciją studentai pastebėjo ir pageidautų gauti, pasinaudojo ir norėtų pakartotinai pasinaudoti paslaugomis bei pateikiamos rekomendacijos informacijos sklaidos organizavimui apie šią paslaugą tobulinti. Tyrimo rezultatais atskleista, kad atsižvelgiant į respondentų nuomonę bei pasitelkiant informacijos sklaidos strategiją, orientuotą į Dienotvarkės nustatymo ir Žiniasklaidos rėmų teorijų principus, reikalinga išlaikyti daugiaveiką sklaidos priemonėse intensyviausiai (periodiškai – kartą per mėnesį) studentams komunikuojant institucijos e. paštu ir socialiniais tinklais temomis apie streso įveiką, viešąjį kalbėjimą, laiko planavimą, bendrąją informaciją apie psichologinę sveikatą ir emocinę savijautą, individualių konfidencialių psichologo konsultacijų mechanizmo institucijoje veikimą.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Crawford, J., Allen, K. A., Sanders, T., Bausmeister, R., Parker, Ph., Saunders, C., & Tice, D. (2024). Sense of belonging in higher education students: an Australian longitudinal study from 2013 to 2019. Studies in Higher Education, 49 (3), 395–409. https://doi.org/10.1080/03075079.2023.2238006
2. Bagdonas, A., & Bliumas, R. (2019). Aiškinamasis psichologijos terminų žodynas. Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras.
3. Castells, M. (2023). The Network Society Revisited. American Behavioral Scientist Volume, 67 (7), 940–946. https://doi.org/10.1177/00027642221092803
4. Cervi, L., (2021). Tik Tok and generation Z. Theatre, Dance and Performance Training, 12 (2), 198–204. https://doi.org/10.1080/19443927.2021.1915617
5. Gaižiūnaitė, R., & Stankevičiūtė-Volkauskienė, D. (2023). Paramos prieinamumas Kauno kolegijos studentams pasitelkiant informacijos sklaidą. Mokslo Taikomieji Tyrimai Lietuvos Kolegijose, 1 (19), 104–115. https://doi.org/10.59476/mtt.v1i19.575
6. Irawan, A., W., Dwisona, D., & Lestari, M. (2020). Psychological Impacts of Students on Online Learning During the Pandemic Covid-19. Konseli, 7 (1), 1–4. http://dx.doi.org/10.24042/kons.v7i1.6389
7. Jonušienė, D. (2014). Psichikos sveikatos problema studijų procese. Tiltai. 69 (4), 115–126. http://dx.doi.org/10.15181/tbb.v68i4.954
8. Güran, M. S., & Özarslan, H. (2022). Framing theory in the age of social media. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 48, 446–457. https://doi.org/10.52642/susbed.1142562
9. Kauno kolegijos direktorato pasitarimo protokolas. 2021 m. lapkričio 29 d. Nr. (1-10)-4-8.
10. Kauno kolegijos veiklos savianalizės suvestinė (2022).
11. König, C., M., Karrenbauer, C., & Breitner, M. H. (2024). Development guidelines for individual digital study assistants in higher education. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 21 (9), 1–22. https://doi.org/10.1186/s41239-024-00439-4
12. Myers, D. G., & DeWall, C. N. (2021). Exploring Psychology. Worth Publishers.
13. Palačionytė, I., Žilinskaitė, G., Lesinskienė, S., & Rutkauskas, V. (2023). Pereinamojo amžiaus jaunimo (studentų) psichikos sveikata. Literatūros apžvalga. Visuomenės sveikata, 2 (101), 9–15. https://www.lituanistika.lt/content/105925
14. Palinauskienė, L. R., & Rakauskienė, V. (2018). Kolegijos studentų psichoemocinė savijauta. Taikomieji tyrimai studijose ir praktikoje, 14, 110–117. https://www.lvb.lt/permalink/f/1470m9t/LIT01LITLI000099017
15. Poots, A., & Clasidy, T. (2020). Academic expectation, self-compassion, psychological capital, social support and student wellbeing. International Journal of Educational Research, 99, page 101506, https://doi.org/10.1016/j.ijer.2019.101506
16. Raosoft. (2024). Sample size calculator. http://www.raosoft.com/samplesize.html
17. Roslyng, M. M., & Dindler, C. (2023). Media power and politics in framing and discourse theory. Communication Theory, 33 (1), 11–20. https://doi.org/10.1093/ct/qtac012
18. Simons, E. E., & Bird, M. D. (2023). Coach-athlete relationship, social support, and sport-related psychological well-being in National Collegiate Athletic Association Division I student-athletes. Journal for The Study of Sports and Athletes in Education, 17 (3), 191–210. https://doi.org/10.1080/19357397.2022.2060703
19. Siu, O. S., Lo, B. Ch. Y., Kin Ng, T., & Wang, H. (2021). Social support and student outcomes: The mediating roles of psychological capital, study engagement, and problem-focused coping. Current Psyhology, 42, 2670–2679. https://doi.org/10.1007/s12144-021-01621-x
20. Tamulienė, R. (2014). Paramos studentams identifikavimo modelis koleginėse studijose: daktaro disertacija. Vytauto Didžiojo universitetas. https://www.lvb.lt/permalink/f/1470m9t/ELABAETD2145199
21. Tauraitė, V. (2020). 2008–2009 m. ekonomikos krizės atspindys žiniasklaidoje ir jo ryšys su realia situacija. Taikomoji kalbotyra, 14, 50–71, https://www.redalyc.org/journal/6946/694674428004/movil/
22. Zang, H. (2024). Psychological wellbeing in Chinese university students: insights into the influences of academic self-concept, teacher support, and student engagement. Front. Psychol., 14, 1–15. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1336 682
Published
2024-05-29
How to Cite
Gaižiūnaitė, R., & Stankevičiūtė-Volkauskienė, D. (2024). Informacijos sklaida studentams apie psichologinės pagalbos paslaugą Kauno kolegijos atveju. Mokslo Taikomieji Tyrimai Lietuvos Kolegijose, 1(20), 122-133. https://doi.org/10.59476/mtt.v1i20.654