VEIKSNIAI, LEMIANTYS DIPLOMUOTŲ SPECIALISTŲ KARTOTINIŲ AUKŠTOJO MOKSLO STUDIJŲ PASIRINKIMĄ: KAUNO KOLEGIJOS ATVEJO ANALIZĖ

  • Rima Jasnauskaitė
  • Vaclovas Makūnas

Abstract

Straipsnis analizuoja veiksnius, kurie skatina darbo rinkoje aktyvius diplomuotus specialistus pasirinkti dar vienas aukštojo mokslo studijas. Tyrimo metodologinį pagrindą sudaro postmodernizmo, pragmatizmo ir konstruktyvizmo filosofinės teorijos bei tai, kaip jos aiškina šiandienį ugdymo(si) procesą. Šių teorijų dėmesio centre yra individas, jo individualumas, kitoniškumo įvairovė ir individualus tobulėjimo kelias. Empirinėje dalyje yra aprašomas kiekybinis tyrimas, kuriuo buvo siekiama identifikuoti veiksnius, lemiančius diplomuotų specialistų kartotinių aukštojo mokslo studijų pasirinkimą. Taikyti metodai - mokslinės literatūros analizė, kiekybinė apklausa raštu ir faktorinė analizė. Tyrimas atliktas Kauno kolegijoje, tyrimo imtį sudarė 105 dalyviai. Kiekybinio tyrimo rezultatai, apdoroti faktorinės analizės būdu, leido prieiti prie tokių išvadų: (1) veiksniai, lemiantys diplomuoto specialisto pasirinkimą dar kartą studijuoti aukštojoje mokykloje, yra dviejų rūšių: išorės ar aplinkų veiksniai ir vidiniai individo veiksniai; (2) kiekviena veiksnių grupė susidėjo iš trijų tipų veiksnių: (a) lemiančių profesinės karjeros pasirinkimą, (b) socialinio psichologinio konteksto ir (c) lemiančių aukštojo mokslo institucijos pasirinkimą. Pagrindinių išorės veiksnių grupę sudarė aukštojo mokslo diplomo vertė darbo rinkoje, profesinės kompetencijos, geresnės įsidarbinimo sąlygos, aplinkinių teigiamas sprendimo įvertinimas, į studentą orientuotos studijos, gera psichologinė emocinė aplinka, palanki studijoms infrastruktūra. Vidinių veiksnių grupę sudarė poreikis įgyvendinti naują pašaukimą, poreikis tobulėti, apmąstytas ir atsakingas spendimas, brandus požiūris į studijas, teigiamas institucijos įvaizdis.

Published
2017-05-30