Paramos prieinamumas Kauno kolegijos studentams pasitelkiant informacijos sklaidą

  • Rasa Gaižiūnaitė Kauno kolegija
  • Daiva Stankevičiūtė-Volkauskienė Kauno kolegija
Keywords: parama, akademinė parama, neakademinė parama, informacijos sklaida

Abstract

Aukštojo mokslo institucijoms veikiant tarptautinėje, bendradarbiavimo su veiklos pasauliu ir kt. erdvėse reikalinga  bendruomenės narių parama vienas kitam, kad užsibrėžti strateginiai tikslai būtų įgyvendinti kuo efektyviau.  Straipsnyje keliamas probleminis klausimas – kaip tobulinti Kauno kolegijos studentų paramos sistemą atsižvelgiant į paramos prieinamumą? Tyrimu siekiama atskleisti, kaip Kauno kolegijoje funkcionuoja paramos studentams prieinamumas pasitelkiant informacijos sklaidą. Tyrime taikyti mokslinės literatūros, atvejo analizės, dokumentų analizės, turinio analizės, apklausos raštu metodai. Teoriniu aspektu aukštojo mokslo institucijos poreikių kontekste žvelgiama dviem – paramos ir informacijos sklaidos – sampratų rakursais. Empiriniai tyrimai fokusuojami į aukštojo mokslo erdvės dokumentų analizės (Europos, šalies, institucijos) ir informacijos sklaidos priemonių turinio analizės sąsajas, naudojant apklausą tiriama tikslinės auditorijos – studentų – nuomonė apie paramos paslaugų asmeninį aktualumą ir informacijos poreikį institucijos sklaidos priemonėmis. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad Kauno kolegijoje vyrauja akademinės ir neakademinės paramos sistema, deranti su Europos aukštojo mokslo erdvės poreikiais ir veikianti „vieno langelio“ principu, informacijos sklaida turėtų būti orientuojama į studijuojančius Z kartos atstovus kaip medijų kartą pasitelkiant individualizuojančią paslaugų viešinimo strategiją.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bencsik, A., Horváth-Csikós, G., Tímea, (2016). Y and Z Generations at Workplaces. Journal of Competitiveness, 6 (3), 90–106. https://doi.org/10.7441/joc.2016.03.06.
Cambridge Dictionary (2023). Dissemination. https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/dissemination.
Cambridge Dictionary (2023). Support. https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/support.
Cambridge Dictionary (2023). Target audience. https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/target-audience.
Castells, M. (2005). Tinklaveikos visuomenės raida. Kaunas: Poligrafija ir informatika.
Cervi, L., (2021). Tik Tok and generation Z. Theatre, Dance and Performance Training, 12 (2), 198–204. https://doi.org/10.1080/19443927.2021.1915617.
Csobanka, Z., E (2016). The Z Generation. Acta Technologica Dubnicae, 6 (2), 63–76. https://doi.org/10.1515/atd-2016-0012.
Dabartinės lietuvių kalbos žodynas (2023). Parama. https://ekalba.lt/dabartines-lietuviu-kalbos-zodynas/parama?paieska=parama&i=356ca8c5-469c-4b42-a459-34a606139e00.
Daft, R. L. (2021). Management. USA: Cengage Learning.
Dėl apeliacijų ir skundų nagrinėjimo Kauno kolegijoje tvarkos patvirtinimo: Kauno kolegijos direktoriaus įsakymas. 2018 m. balandžio 11 d. Nr. 1-109.
Dėl Įmokų už studijas ir paslaugas, susietas su studijomis, mokėjimo, grąžinimo ir išieškojimo Kauno kolegijoje tvarkos aprašo patvirtinimo: Kauno kolegijos direktoriaus įsakymas. 2019 m. gegužės 17 d. Nr. 1-203. Redakcija 2022 m. vasario 8 d. Nr. 1-105.
Dėl Informacijos sklaidos apie Kauno kolegiją tvarkos aprašo tvirtinimo: Kauno kolegijos direktoriaus įsakymas. 2015 m. gegužės 18 d. Nr. 1-144. Redakcija 2022 m. liepos 29 d. Nr. 1-371.
Dėl Kauno kolegijos akademinės etikos kodekso patvirtinimo: Kauno kolegijos Akademinės tarybos nutarimas. 2018 m. rugsėjo 4 d. Nr. (2.2.)-3-22. Redakcija 2022 m. spalio 6 d. Nr. (2.2.)-3-39.
Dėl Kauno kolegijos baigiamųjų darbų rengimo, gynimo, saugojimo ir baigiamųjų egzaminų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo: Akademinės tarybos nutarimas. 2016 m. lapkričio 22 d. Nr. (2.2.)-3-17. Redakcija 2023 m. vasario 23 d. Nr. (2.2.)-3-14.
Dėl Kauno kolegijos bendrabučių vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo: Kauno kolegijos direktoriaus įsakymas. 2018 m. gruodžio 28 d. Nr. 1-502. Redakcija 2021 m. rugpjūčio 18 d. Nr. 1-296.
Dėl Kauno kolegijos statuto patvirtinimo: Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas. 2011 m. lapkričio 9 d. nutarimas Nr. 1316. Redakcija 2021 m. rugsėjo 15 d. Nr. 734.
Dėl Kauno kolegijos stipendijų nuostatų patvirtinimo: Akademinės tarybos nutarimas. 2017 m. rugsėjo 5 d. Nr. (2.2.)-3-12. Redakcija 2021 m. rugsėjo 7 d. Nr. (2.2.)-3-34.
Dėl Kauno kolegijos studentų mobilumo pagal tarptautines mainų programas organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo: Kauno kolegijos direktoriaus įsakymas. 2022 m. balandžio 7 d. Nr. 1-165.
Dėl Kauno kolegijos studentų laisvai pasirenkamų dalykų / modulių studijų planavimo ir organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo: Akademinės tarybos nutarimas. 2018 m. vasario 22 d. Nr. (2.2)-3-6. Redakcija 2021 m. balandžio 8 d. Nr. (2.2)-3-18.
Dėl Kauno kolegijos studijavimo pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo: Kauno kolegijos Akademinės tarybos nutarimas. 2020 m. birželio 9 d. Nr. (2.2)-3-38. Redakcija 2022 m. birželio 14 d. Nr. (2.2.)-3-30.
Dėl Kauno kolegijos Studijų tvarkos patvirtinimo: Kauno kolegijos Akademinės tarybos nutarimas. 2014 m. rugsėjo 11 d. Nr. (2.2.)-3-16. Redakcija 2022 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. (2.2.)-3-29.
Dėl Studijų proceso individualizavimo pagal studento / klausytojo individualiuosius poreikius, kylančius dėl negalios ir (ar) mokymosi sunkumų, tvarkos aprašo patvirtinimo: Kauno kolegijos direktoriaus įsakymas. 2022 m. kovo 8 d. Nr. 1-113.
Fiske, J. (2010). Introduction to communication studies. London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203837382.
Gedvilienė, G., Kankevičienė, L. (2014). Informacinės visuomenės technologijos ir jų kaita švietimo sistemoje. Kaunas: Versus Aureus.
Hampton, D. C., Keys, Y. (2017). Generation Z students: Will they change our nursing classrooms? Journal of Nursing Education and Practice, 7 (4), 111–114. https://doi.org/10.5430/jnep.v7n4p111.
Kauno kolegijos direktorato pasitarimo protokolas. 2021 m. lapkričio 29 d. Nr. (1-10)-4-8.
Kauno kolegijos veiklos savianalizės suvestinė, 2022.
Kubota, M. (2019). What is “Communication”? Beyond the Shannon & Weaver’s Model. International Journal for Educational Media and Technology, 13(1), 54–65. https://jaems.jp/contents/icomej/vol13/06_Kubota.pdf.
Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas (2009). Galiojanti suvestinė redakcija: nuo 2023 sausio 1 iki 2023 m. birželio 30 d. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.343430/asr.
Lietuvos Respublikos Terminų bankas. Informacijos sklaida. http://terminai.vlkk.lt/paieska?search=informacijos+sklaida&zodzio_dalis=0&kaip1=on&sritys=&statusas=0&rykiavimas=0.
McQuail, D. (2006). Mass Communication Theory: An Introduction. London. Thousand Oaks: Sage.
Metzger, M. J. (2009). The Study of Media Effects in the Era of Internet Communication. Los Angeles: Sage.
Moore, K., Jone, C., Frazier R. S. (2017). Engineering Education for Generation Z. American Journal of Engineering Education, 8 (2), 111–126. https://doi.org/10.19030/ajee.v8i2.10067.
Morgan. (2012). The Evolution of Student Services in the UK. Perspectives (Association of University Administrators (U.K.)), 16 (3), 77–84. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13603108.2011.652990.
Oxford Learners Dictionaries (2023). Audience. https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/audience?q=audience.
Oxford Learners Dictionaries (2023). Dissemination. https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/dissemination?q=dissemination.
Oxford Learners Dictionaries (2023). Support. https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/support_1?q=support.
Pečiuliauskienė, P. Dagys, Dž. (2015). Naujosios kartos mokinių informaciniai gebėjimai: metakognityvinio ir kognityvinio mąstymo. Pedagogika, 118 (2), 99–111. https://doi.org/10.15823/p.2015.08.
Platforma „Raosoft“. (2023). http://www.raosoft.com/samplesize.html.
Pukelis, K., Savickienė, I. (2004). Studijų kokybės vertinimo sistemos: institucinis ir programų lygmenys. Pedagogika, 73, 5–14.
Sajienė, L., Tamulienė, R. (2012). Paramos studentams kokybės vertinimo parametrai aukštojo mokslo institucijose. Aukštojo mokslo kokybė, 9, 120–139. http://dx.doi.org/10.7720/1822-1645.9.5.
Stahl, C. C., Literat, I. (2022). #GenZ on TikTok: the collective online self-Portrait of the social media generation. Journal of Youth Studies, 25, 1–22. https://doi.org/10.1080/13676261.2022.2053671.
Stoner, J. A. F., Freeman, R. E., Gilbert, D. R. (1999). Vadyba. Kaunas: Poligrafija ir informatika.
Tamulienė, R. (2014). Paramos studentams identifikavimo modelis koleginėse studijose. Daktaro disertacija. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas. https://www.lvb.lt/permalink/f/1470m9t/ELABAETD2145199.
Targamadzė ir kt. (2015). Naujoji (z) karta – prarastoji ar dar neatrastoji? Mokslo studija. https://hdl.handle.net/20.500.12259/98027.
Tarptautinių žodžių žodynas (2023). Tipas. https://www.zodziai.lt/reiksme&word=tipas&wid=19739.
Thompson, B., Mazer, J. P. (2009). College Student Ratings of Student Academic Support: Frequency, Importance, and Modes of Communication. Communication Education, 58 (3), 433–458. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03634520902930440.
VšĮ Kauno kolegija interneto svetainė. EN versija. https://www.kaunokolegija.lt/en/.
VšĮ Kauno kolegija interneto svetainė. LT versija. https://www.kaunokolegija.lt/.
VšĮ Kauno kolegija socialinio tinklo „Facebook“ paskyra. https://www.facebook.com/Kauno.kolegija.
Zeng, J., Abidin, C. (2021). #OkBoomer, time to meet the Zoomers’: studying the memefication of intergenerational politics on TikTok. Information, Communication & Society, 24 (16), 2459–2481. https://doi.org/10.1080/1369118X.2021.1961007.
Published
2023-05-31
How to Cite
Gaižiūnaitė, R., & Stankevičiūtė-Volkauskienė, D. (2023). Paramos prieinamumas Kauno kolegijos studentams pasitelkiant informacijos sklaidą. Mokslo Taikomieji Tyrimai Lietuvos Kolegijose, 1(19), 104-115. https://doi.org/10.59476/mtt.v1i19.575