Studentų požiūris į socialiai atsakingo verslo siekius Lietuvoje

  • Sandra Žukauskienė Panevėžio kolegija
  • Egidijus Žukauskas Panevėžio kolegija
Keywords: socialinė atsakomybė, socialiai atsakingas verslas, įmonių socialinė atsakomybė, socialiai atsakingo verslo siekiai

Abstract

Užtikrinti tvarų, aplinkai palankų ekonominį augimą, žmonių sveikatą bei gyvenimo kokybę išlieka vienu pagrindinių kiekvienos šalies tikslų. Šių tikslų įgyvendinimas labai priklauso nuo socialiai atsakingo verslo produktų ir paslaugų kūrimo ir  įgyvendinimo praktinėje įmonių veikloje, apimančioje ekonominius, socialinius bei aplinkosauginius veiksnius. Dabartiniame globaliame ir, deja, neramiame pasaulyje labai svarbu ne tik ugdyti bet ir žinoti jaunų žmonių (studentų) požiūrį, suvokimą, siekius bei kasdieninio gyvenimo vertybes, kurias išreiškia socialiai atsakingas verslas globalaus ir darnaus Lietuvos kaip valstybės vystymosi kontekste. Straipsnio tikslas – atskleisti studentų požiūrį į socialiai atsakingo verslo siekius Lietuvoje ir jų ketinimus pradėti savo socialiai atsakingą verslą. Tyrime dalyvavo 103 Panevėžio kolegijos studentai, studijuojantys buhalterinės apskaitos ir logistikos programose. Tyrimo metu gautų duomenų analizė atlikta taikant mokslinės literatūros analizės ir anketinės apklausos metodus. Tyrimo duomenys apdoroti SPSS programa. Pasitelkti statistikos metodai: aprašomoji statistika, Kronbacho alfa koeficientas, Mann-Whitney ir Kruskal-Wallis statistiniai kriterijai. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad daugumai studentų  svarbu, kad Lietuvos įmonės veiktų paisydamos socialinės atsakomybės principus. Studentų požiūriu svarbiausi  produktų kokybės užtikrinimo, sveikatos apsaugos, atlygio, darbuotojų teisių įgyvendinimo, ekologiško atliekų tvarkymo klausimai, o mažiausiai svarbūs – socialinės integracijos skatinamo, etiškos reklamos, produktų inovatyvumo ir ekonominės naudos, plėtros, gyventojų užimtumo skatinamo klausimai. Nustatyta, kad trečdalį socialiai atsakingo verslo siekių studentai vertina skirtingai priklausomai nuo studijų programos, kurioje studijuoja ir studentų amžiaus. Dauguma apklaustų studentų pritaria socialiai atsakingo verslo diegimui Lietuvoje. Atlikus palyginimą tarp buhalterinės apskaitos ir logistikos studijų programų studentų požiūrio į socialiai atsakingo verslo diegimą Lietuvoje nustatyta, kad daugiau kaip pusė buhalterinės apskaitos ir trečdalis logistikos studijų programose studijuojančių studentų pritaria socialiai atsakingo verslo diegimui Lietuvoje. Analizuojant studentų ketinimus pradėti savo socialiai atsakingą verslą nustatyta, kad daugiau kaip pusė buhalterinės apskaitos ir logistikos studijų programų studentų planuoja ar dar pilnai neapsisprendę pradėti savo socialiai atsakingą verslą.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Clegg, S. R., Bailey, J. R. (2008). International Encyclopedia of Organization Studies. Sage Publications, 1: 1–411. Prieiga per internetą: https://doi.org/10.4135/9781412956246.
Čiburienė, J. (2020). Įmonių socialinė atsakomybė kaip visuomenės ugdymo veiksnys. Šiuolaikinės visuomenės ugdymo veiksniai, 5 tomas (18 p.). Prieiga per internetą: https://doi.org/10.47459/svuv.2020.5.6.
Dalinkevičienė, L., Korsakienė, R. (2021). Socialiai atsakingo verslo praktikos mažose ir vidutinėse įmonėse. 24-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija „Mokslas – Lietuvos ateitis. Ekonomika ir vadyba“, Vilnius: Technika, p. 70-84. Prieiga per internetą: http://jmk.vvf.vgtu.lt/index.php/Verslas/2018/paper/viewFile/ 224/141.
Desur. (2013). Įmonių socialinė atsakomybė: gerosios praktikos pavyzdžiai ir rekomendacijos. Prieiga per internetą: http://www.desur.eu/wp-content/ uploads /2013 / 02/GuideGoodPracticesandRecommendations.pdf.
European Commission (2020 b). Corporate Social Responsibility. Recommendations to the European Commission by the Subgroup on „Corporate sociall responsibility“ of the Multi-Stakeholder Platform on the Implementation of the Sustainable Development 112 Goals in the EU. Prieiga per internetą: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ recommendations-subgroup-corporate-social-esponsibility_en.pdf.
Grundey, D. (2008). Applying Sustainability Principles in the Economy. Technological and Economic Development of Economy, 14(2): 101–106. Prieiga per internetą: https://doi.org/10.3846/1392-8619.2008.14.101-106.
Jha, B. K., Singh, R. (2016). Corporate Social Responsibility in India. International Journal of Higner Education Research & Development, 1(1): 1–8.
Kim, HR., Lee, M., Lee, HT., Kim, N. (2010). Corporate Social Responsibility and Employee–Company Identification. J Bus Ethics, 95, 557–569. Prieiga per internetą: https://doi.org/10.1007/s10551-010-0440-2.
Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. (2018). Įmonių atsakingo valdymo teorija ir praktika. Metodinė priemonė. Prieiga per internetą: https://socmin.lrv.lt/uploads/socmin/documents/files/veiklos-sritys/darbas /partneryste/ Imoniu%20soc%20atsakomyb%20projekt/Atsakingo%20valdymo%20teorija%20ir%20praktika.pdf.
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. (2022). Visuomenės nuomonės tyrimas dėl įmonių socialinės atsakomybės. Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovė „Spinter“ tyrimai. Prieiga per internetą: https://socmin.lrv.lt/uploads/socmin/documents/files/veiklos-sritys/isa/Visuomen%C4%97s%20nuomon%C4%97s% 20 tyrimas.pdf.
Mauricienė, I., Paužuolienė, J. (2013). Įmonių socialinės atsakomybės svarba: visuomenės požiūris. Regionų formavimo ir plėtros studija, Nr. 2 (10), p. 123-132. Prieiga per internetą: https://etalpykla.lituanistikadb.lt/object/LT-LDB-0001:J.04~2013~1407326794431/J.04~2013 ~1407326794431.pdf.
Navickienė, V., Dockevičius, L., Sedliorienė, R. (2016). Įmonių socialinės atsakomybės įtaka vartotojų pirkimo elgsenai. Šiaurės Lietuvos kolegija, Nr.7 (1), p. 75-85. Prieiga per internetą: https://www.slk.lt/sites/default/files/ studijos_siuolaikineje_visuomeneje_2016.pdf#page=75.
Okunevičūtė-Neverauskienė, L., Pavlovska, I. (2017). Verslo socialinės atsakomybės iniciatyvos įgyvendinimas Lietuvos statybų sektoriaus įmonėse: situacijos analizė. Mokslas – Lietuvos ateitis, Verslas XXI amžiuje, t. 8, Nr. 2, p. 171-182. Prieiga per internetą: doi: https://doi.org/10.3846/mla.2017.1026.
Rakštelytė, J., Lobanova, L. (2018). Socialinės atsakomybės principų sklaida statybų sektoriaus įmonėse Lietuvoje. Mokslas – Lietuvos ateitis, t. 10, Nr. 1 (9 p.). Prieiga per internetą: https://doi.org/10.3846/mla.2018.1068.
Rosati, F., Costa, R., Calabrese, A., & Pedersen, E. R. G. (2018). Employee Attitudes Towards Corporate Social Responsibility: a Study on Gender, Age and Educational Level Differences. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 25(6), 1306-1319. Prieiga per internetą: https://doi.org/10.1002/csr.1640.
Singhapakdi, A., Lee, D. J., Sirgy, M. J., & Senasu, K. (2015). The Impact of Incongruity between an Organization‘s CSR Orientation and its Employees‘ CSR Orientation on Employees‘ Quality of Work Life. Journal of Business Research, 68, 60-66. Prieiga per internetą: doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.jbusres.2014.05.007.
Tučnikienė, Ž., Juknelytė-Osauskienė, G. (2018). Socialiai atsakingas ir socialinis verslas: nuo verslo koncepcijos iki detalesnių jo savybių. 21-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija „Mokslas – Lietuvos ateitis. Verslas XXI amžiuje“. Vilnius: Technika, pdf (12 p.). Prieiga per internetą: http://jmk.vvf.vgtu.lt/index.php/Verslas/2018/paper/viewFile/224/141.
United Nations Organizations (2017). Better Business, Better World. Business and Sustainable Development Commission. Prieiga per internetą: https:// sustainabledevelopment.un.org/content/ documents/ 2399 BetterBusinessBetterWor ld.pdf.
Published
2023-06-01
How to Cite
Žukauskienė, S., & Žukauskas, E. (2023). Studentų požiūris į socialiai atsakingo verslo siekius Lietuvoje. Mokslo Taikomieji Tyrimai Lietuvos Kolegijose, 1(19), 212-220. https://doi.org/10.59476/mtt.v1i19.596