Būsimųjų pedagogų požiūris į savanoriškos veiklos bei „minkštųjų“ gebėjimų ugdymo(si) sąsajas: Lietuvos ir Latvijos aukštųjų mokyklų atvejis

  • Algimantas Bagdonas Kauno kolegija
  • Nijolė Meškelienė Kauno kolegija
  • Svetlana Ušča Rezeknės technologijų akademija
  • Jana Grava Liepojos universitetas
Keywords: kompetencijos, „minkštieji“ gebėjimai, pedagoginių studijų studentai, savanoriška veikla

Abstract

Pedagogo vaidmuo, prisidedant prie ateities kartos ugdymo yra be galo svarbus, todėl ir pats pedagogas turi turėti ne tik plačių profesinių žinių bet ir stiprinti asmeninius ir tarpasmeninius gebėjimus, dar kitaip vadinamus „minkštaisiais“ gebėjimais, kurie padėtų tapti brandžia asmenybe, gebančia spręsti savo problemas, aktyviai veikti darbinėje aplinkoje, gebančia dirbti tiek savarankiškai, tiek grupėje, imtis iniciatyvos ir pan. Straipsnyje keliamas probleminis klausimas – kokios savanoriškos veiklos ir studentų „minkštųjų“ gebėjimų ugdymo(si) sąsajos? Tyrimo tikslas – atskleisti būsimųjų pedagogų požiūrį į savanoriškos veiklos bei „minkštųjų gebėjimų“ ugdymo(si) sąsajas. Tyrime taikyti mokslinės literatūros ir dokumentų analizės, apklausos raštu ir gautų duomenų statistinės analizės metodai.  Mokslinės literatūros analizė atskleidė, kad savanoriška veikla  gali būti labai įvairių formų – savanoriška veikla ir savanoriška tarnyba, vietinė, nacionalinė ir tarptautinė savanoriška veikla, specializuota veikla, konkrečios amžiaus grupės atstovų veikla, trumpalaikė ir ilgalaikė. Kiekviena forma turi savų pranašumų, tad labai svarbu pasirinkti ne tik temą, bet ir formą, atitinkančią savanoriška veikla užsiimančio asmens poreikius. Tyrimo rezultatai parodė, kad tiek Lietuvos, tiek Latvijos studentų dalyvavimas savanoriškoje veikloje nėra sistemingas. Apžvelgus tyrimo rezultatus matosi, kad Lietuvos studentų įgytų sustiprintų „minkštųjų“ gebėjimų savanoriškos veiklos metu mastas didesnis, lyginant su Latvijos studentais. Abiejų šalių būsimieji pedagogai teigiamai vertina ir patį savanorystės reiškinį, ir savanorystės metu įgyjamus „minkštuosius“ gebėjimus, ypač svarbius specialisto kompetencijų plėtrai, pedagoginei profesinei bei visuomeninei veiklai. Tiek Lietuvos, tiek Latvijos studentai aukštai vertina savanoriškos veiklos svarbą ir mano, kad įgijo svarbios patirties ir išugdė bei sustiprino šiuos „minkštuosius“ gebėjimus, kurie labai svarbūs jų būsimoje profesinėje veikloje: gebėjimą dirbti komandoje, gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti, gebėjimą priimti sprendimus, gebėjimą organizuoti ir planuoti.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Automatinis pripažinimas tarp Estijos, Latvijos ir Lietuvos. (2015). Lyginamoji analizė.
Boru, N. (2017). The Effects of Service Learning and Volunteerism Activities on University Students in Turkey. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1141430.pdf.
Cinque, M. (2016). “Lost in translation”. Soft Skills Development in European Countries. https://doi.org/10.18543/tjhe-3(2)-2016pp389-427.
Communication on EU Policies and Volunteering: Recognising and Promoting Crossborder Voluntary Activities in the EU. (2011). European Commission.
Dėl 2022 metų paskelbimo savanorystės metais. LR Seimo 2021-05-13 Nutarimas Nr. XIV-314 (Vilnius).
ES Tarybos rekomendacija Nr. 2018/C 189/01 „Dėl bendrųjų mokymosi visą gyvenimą gebėjimų“. (2018).
Fényes, H., Markos, V., Mohácsi, M. (2021). Volunteering Among Higher Education Students as Part of Individual Career Management. https://www.proquest.com/openview/9fa080c7e19d6ef7e5e245ae91320ea0/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2042663.
Flash Eurobarometer 478. (2019). How do We Build a Stronger, More united Europe? The Views of Young People.
Giancaspro, M. L., Manuti, A. (2021). Learning to Be Employable Through Volunteering: A Qualitative Study on the Development of Employability Capital of Young People. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsy g.2021.574232/full.
Jaunimo savanoriškos veiklos vystymas Lietuvoje. (2020). Tyrimo ataskaita.
Karasevičiūtė, S. (2013). Suaugusiųjų savanoriškos veiklos profesionalizacijos raiška mokymosi visą gyvenimą kontekste (daktaro disertacija). http://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:189822 4/datastreams/MAIN/content.
Kechagias, K. (2011). Teaching and Assessing Soft Skills. Neapolis (Thessaloniki).
Khasanzyanova, A. (2017). How volunteering helps students to develop soft skill. https://link.springer.com/article/10.1007/s11159-017-9645-2.
Lamanauskas, V. ir Augienė, D. (2015). Universiteto studentų karjeros supratimas, darbo vertybių, kompetencijų ir studijų įtakos profesinei karjerai vertinimas. Švietimas: politika, vadyba, kokybė, 7(1), 8-26.
Lippman, L. H., Ryberg, R., Carney, R., Moore, A. K., Trends, Ch. (2015). Key “Soft Skills” That Foster Youth Workforce Success: Toward a Consensus Across Fields.
Mokytojo profesijos kompetencijos aprašas. Patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007-01-15 įsakymu Nr. ISAK-54.
Pater, K. (2022). Savanoriai – Europos ateitį kuriantys piliečiai. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF /?uri=CELEX:52021IE3078&from=EN.
Pedagogo rengimo reglamentas. Patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010-01-08 įsakymu Nr. V-54.
Pevnaya, M. V., Pevnaya, E. I. (2019). Volunteering Of University Students As A Resource For The Development Of Higher Education. https://www.researchgate.net/publication/330373791_Volunteering_Of_University_Students_As_A_Resource_For_The_Development_Of_Higher_Education.
Savanoriška veikla. (2022). Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/nevyriausybiniu-org anizaciju-politika/savanoriska-veikla?lang=lt.
Skolotāja profesijas standarts. Saskaņots Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes 2020. gada 12. jūnija sēdē, protokols Nr. 5 (2020).
Trepulė, E. (2019). 21 amžiaus gebėjimai. https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/21a.gebejimai-epale.pdf.
Valickas, A., Chomentauskas, G., Dereškevičiūtė, E., Žukauskaitė. I., Navickienė. L. (2015). Asmeninės karjeros valdymas studentui. Vilnius: leidykla AB „Titnagas“.
Published
2023-05-31
How to Cite
Bagdonas, A., Meškelienė, N., Ušča, S., & Grava, J. (2023). Būsimųjų pedagogų požiūris į savanoriškos veiklos bei „minkštųjų“ gebėjimų ugdymo(si) sąsajas: Lietuvos ir Latvijos aukštųjų mokyklų atvejis. Mokslo Taikomieji Tyrimai Lietuvos Kolegijose, 1(19), 69-78. https://doi.org/10.59476/mtt.v1i19.578