Ikimokyklinio ugdymo specialistų poreikis darbo rinkoje: pedagogų paieškos ypatumai Kauno miesto ugdymo įstaigų vadovų požiūriu

  • Algimantas Bagdonas Kauno kolegija
  • Asta Jakimavičienė Kauno kolegija
  • Lina Majauskienė Kauno kolegija
Keywords: ikimokyklinio ugdymo specialistų poreikis, ikimokyklinio ugdymo įstaigos vadovas, kompetencijos, pedagogų paieška

Abstract

Straipsnyje gilinamasi į ikimokyklinio ugdymo specialistų poreikio darbo rinkoje problematiką, remiantis atlikto tyrimo rezultatais atskleidžiami pedagogų paieškos ypatumai Kauno miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų požiūriu. Problema – kokie ikimokyklinio ugdymo specialistų paieškos, kuri yra specialistų poreikio darbo rinkoje įvertinimo komponentas, ypatumai išryškėja ugdymo įstaigų vadovų požiūriu? Tikslas – atskleisti ikimokyklinio ugdymo specialistų paieškos ypatumus bei įsidarbinamumo tendencijas Kauno mieste. Metodai: mokslinės literatūros ir dokumentų analizė, apklausa raštu, aprašomoji statistika. Pagrindiniai tyrimo rezultatai: didžioji dalis apklaustų darbdavių susiduria su sunkumais ieškodami tinkamų specialistų. Vadovų sprendimą priimti naują pedagogą lemia įvairūs, dažniausiai situaciniai motyvai. Kandidato įgytas aukštasis išsilavinimas vadovų nurodomas kaip vienas svarbiausių atrankos kriterijų, taip pat statistiškai reikšmingi yra šie atrankos veiksniai: kandidatas yra konkrečios aukštosios mokyklos absolventas; būdamas studentu atliko praktiką respondento vadovaujamoje įstaigoje; turi patirties kitose ugdymo įstaigose. Atsitiktinumas, jaunas kandidato amžius, studijų metu kandidato atliktas užsakomasis tyrimas nėra statistiškai reikšmingi atrankos kriterijai. Išanalizavus vadovų požiūrį į jų įdarbintų Kauno kolegijos absolventų kompetencijas ir kvalifikaciją, paaiškėjo, kad šių specialistų kvalifikacija atitinka darbo rinkos poreikius, o aukštųjų mokyklų absolventų profesinis pasirengimas vertinamas tik teigiamai. Analizuojant veiksnius, vadovų nuomone, labiausiai nulemiančius Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo studijų programos absolventų įsidarbinimą, paaiškėjo, kad, atsirinkdami reikiamus darbuotojus darbdaviai didžiausią dėmesį skiria studijų praktikos metu įgyjamiems įgūdžiams ir bendrosioms bei dalykinėms kompetencijoms. Svarbiomis laikomos rekomendacijos iš aukštosios mokyklos (praktikos vietos) ir teorinės profesinės žinios, o darbo patirtis, įgyta iki studijų / studijų metu, baigtos aukštosios mokyklos vardas, pažintys (asmeniniai ir (arba) tėvų socialiniai ryšiai), atsitiktinumas ar regiono ekonominė situacija iš esmės nevaidina jokio statistiškai reikšmingo vaidmens. Tai rodo darbdavių pasitikėjimą aukštųjų mokyklų parengtais specialistais, aukštosiose mokyklose suteikiama kvalifikacija, kompetencijomis ir praktiniais įgūdžiais.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Academic Supply and Occupational Demand Report, 2021. (2021). Tennessee Higher Education Commission, [žiūrėta 2023-02-24]. Prieiga per internetą: https://search-ebscohost-com.db.kaunokolegija.lt/login.aspx?direct=true&db=eric&AN=ED612384&site=ehost-live.
Bagdonas A., Sadauskienė R. (2014). Ikimokyklinio ugdymo specialistų poreikio tyrimas: darbdavių nuomonių analizė. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų rengimo problematika. Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija 2014-12-04, Kauno kolegija. Kaunas. Prieiga per internetą: https://www.researchgate.net/profile/Evanthia-Synodi/publication/277372040_playfulness/links/5569bed708aeccd77739fb11/playfulness.pdf#page=4.
Campbell, F. Q., & Patil, P. A. (2019). State of Early Education and Care in Boston: Supply, Demand, Affordability and Quality. 2019 Annual Report. Boston Foundation, [žiūrėta 2023-02-24]. Prieiga per internetą: https://search-ebscohost-com.db.kaunokolegija.lt/login.aspx?direct=true&db=eric&AN=ED606431&site=ehost-live.
Chaudry, A., & Sandstrom, H. (2020). Child Care and Early Education for Infants and Toddlers. Future of Children, 30(2), 165–190, [žiūrėta 2023-02-24]. Prieiga per internetą: https://search-ebscohost-com.db.kaunokolegija.lt/login.aspx?direct=true&db=eric&AN=EJ1293558&site=ehost-live.
Christos, I., Areti, T., Konstantinos, K., Lambrini, K. (2019) Theories of Supply and Demand, Problems and Peculiarities in the Healthcare Sector: Its Effects on Health Policy. J Healthc Commun, Vol.4 No.3:5, [žiūrėta 2023-02-26]. Prieiga per internetą: https://scholar.google.com/scholar?start=0&q=demand+and+supply+theory&hl=lt&as_sdt=0,5&as_ylo=2019.
Darling-Hammond, L., Bastian, K. C., Berry, B., Carver-Thomas, D., Kini, T., Levin, S., & McDiarmid, G. W. (2022). Educator Supply, Demand, and Quality in North Carolina: Current Status and Recommendations. Research Brief. In Learning Policy Institute. Learning Policy Institute, [žiūrėta 2023-02-24]. Prieiga per internetą: https://search-ebscohost-com.db.kaunokolegija.lt/login.aspx?direct=true&db=eric&AN=ED617603&site=ehost-live.
De Henau, J. (2022). Simulating Employment and Fiscal Effects of Public Investment in High-Quality Universal Childcare in the UK. International Journal of Child Care and Education Policy, 16, [žiūrėta 2023-02-24]. Prieiga per internetą: https://search-ebscohost-com.db.kaunokolegija.lt/login.aspx?direct=true&db=eric&AN=EJ1325792&site=ehost-live.
Education Sector Analysis: Using Data to Evaluate the Needs of Kentucky’s Education Workforce. (2021). Kentucky Council on Postsecondary Education, [žiūrėta 2023-02-21]. Prieiga per internetą: https://search-ebscohost-com.db.kaunokolegija.lt/login.aspx?direct=true&db=eric&AN=ED615244&site=ehost-live.
Europos Komisija / EACEA / Eurydice, 2019. Pagrindiniai duomenys apie ikimokyklinį ugdymą ir priežiūrą Europoje. 2019 m. leidimas. „Eurydice“ ataskaita. Liuksemburgas: Europos Sąjungos leidinių biuras.
Feng, W., & Sun, H. (2021). The Fundamentals and Tasks of Building China’s Kindergarten Teacher Workforce during the 14th Five-Year Plan. Chinese Education & Society, 54(1–2), 50–67. Prieiga per internetą: https://search-ebscohost-com.db.kaunokolegija.lt/login.aspx?direct=true&db=eric&AN=EJ1309123&site=ehost-live.
Hong, X., Zhang, M., Liu, Q., Zhong, B., & Li, H. (2022). Preschool Education Demand in China by 2035: A Prediction Analysis. Early Education and Development, 33(3), 391–406, [žiūrėta 2023-02-18]. Prieiga per internetą: https://search-ebscohost-com.db.kaunokolegija.lt/login.aspx?direct=true&db=eric&AN=EJ1333078&site=ehost-live.
Inoua, S. M., & Smith, V. L. (2020). The Classical Theory of Supply and Demand. ESI Working Paper, 20-11, [žiūrėta 2023-02-17]. Prieiga per internetą: https://digitalcommons.chapman.edu/esi_working_papers/305/.
Katz, A., & Loewenberg, A. (2019). Putting Degrees within Reach: Strategies for Financing Early Educator Degrees. In New America. New America, [žiūrėta 2023-02-24]. Prieiga per internetą: https://search-ebscohost-com.db.kaunokolegija.lt/login.aspx?direct=true&db=eric&AN=ED594604&site=ehost-live.
Kauno kolegijos statistinė ataskaita (2022). Kauno kolegijos menų ir ugdymo fakulteto Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo studijų programos absolventai, registruoti Lietuvos užimtumo tarnyboje 2022 metais. Nepublikuotas dokumentas.
Kauno m. Švietimo sk. statistinė ataskaita (2022). Ikimokyklinio ugdymo specialistų poreikis Kauno m. 2022-09-01 duomenys. Nepublikuotas dokumentas.
Lietuvos Respublikos įstatymo Nr. I-1489 2, 7, 8, 24, 36, 47 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymas. Prieiga per internetą: 2020-11-20. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/d4c5bb0024de11eb8c97e01ffe050e1c?jfwid=-a3k5boowi
LR ŠMSM 2020 11 10 pranešimas spaudai. Priimtos Švietimo įstatymo pataisos dėl privalomo ikimokyklinio ugdymo socialinę riziką patiriantiems vaikams, visuotinio ikimokyklinio ugdymo ir lankstesnės priešmokyklinio ugdymo programos. Prieiga per internetą: https://smsm.lrv.lt/lt/naujienos/priimtos-svietimo-istatymo-pataisos-del-privalomo-ikimokyklinio-ugdymo-socialine-rizika-patiriantiems-vaikams-visuotinio-ikimokyklinio-ugdymo-ir-lankstesnes-priesmokyklinio-ugdymo-programos-?lang=lt.
Malinauskienė, D. (2020). Ikimokyklinio ugdymo pokyčiai: Europos ir Lietuvos kontekstas.
Švietimas: politika, vadyba, kokybė. 2020, vol. 12, no. 1, p. 4-7, [žiūrėta 2023-02-27]. ISSN 2029-1922. Prieiga per internetą: https://etalpykla.lituanistikadb.lt/object/LT-LDB-0001:J.04~2020~1601365230342/.
Melnick, H., García, E., & Leung-Gagné, M. (2022). Building a Well-Qualified Transitional Kindergarten Workforce in California: Needs and Opportunities. In Learning Policy Institute. Learning Policy Institute, [žiūrėta 2023-02-16]. Prieiga per internetą: https://search-ebscohost-com.db.kaunokolegija.lt/login.aspx?direct=true&db=eric&AN=ED622846&site=ehost-live.
OECD. (2022), Education at a Glance 2022: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris. Prieiga per internetą: https://doi.org/10.1787/3197152b-en.
Pikturnaitė, I., Tamašauskienė, R. (2021). Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogo profesijos pasirinkimą demotyvuojantys veiksniai. Regional Formation and Development Studies. 2021, Nr. 1 (33), p. 77-89. ISSN 2029-9370.
Schilling, M., Kopp, K. (2018). Fachkräftebedarf und Fachkräftedeckung in der Kinder- und Jugendhilfe. In: Böllert, K. (eds) Kompendium Kinder- und Jugendhilfe. Springer VS, Wiesbaden. Prieiga per internetą: https://doi.org/10.1007/978-3-531-19096-9_28.
Towner-Larsen, R. A. Perceptions of K-12 Public School Administrators of the Supply and Demand for Educators in the Great Lakes Region of the United States. The Ohio State University ProQuest Dissertations Publishing, 1998, [žiūrėta 2023-02-26].  Prieiga per internetą: https://www.proquest.com/openview/229b1f417890ba4b643e669212b8eae9/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y.
Published
2023-05-31
How to Cite
Bagdonas, A., Jakimavičienė, A., & Majauskienė, L. (2023). Ikimokyklinio ugdymo specialistų poreikis darbo rinkoje: pedagogų paieškos ypatumai Kauno miesto ugdymo įstaigų vadovų požiūriu. Mokslo Taikomieji Tyrimai Lietuvos Kolegijose, 1(19), 58-68. https://doi.org/10.59476/mtt.v1i19.588