Socialinio darbo su pabėgėliais ir prieglobsčio prašytojais ypatumai

  • Martyna Giedrimaitė Šiaulių valstybinė kolegija
  • Aristida Čepienė Šiaulių valstybinė kolegija
Keywords: socialinis darbas, pabėgėliai, prieglobsčio prašytojai

Abstract

Straipsnyje analizuojama socialinio darbo su pabėgėliais ir prieglobsčio prašytojais ypatumai. Pastaraisiais metais visame pasaulyje pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų skaičius didėjo. 2021 m. tiek Lietuva, tiek kitos Europos Sąjungos šalys susidūrė su dideliu pabėgėlių srautu iš Baltarusijos. Taip pat didelius iššūkius kelia 2022 m. prasidėjęs karas Ukrainoje, kai dauguma žmonių buvo priversti ieškoti prieglobsčio Europos Sąjungos šalyse. Atvykus į naują šalį pabėgėliams ir prieglobsčio prašytojams tenka prisitaikyti naujoje aplinkoje. Prie pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų integracijos proceso prisideda socialinis darbuotojas. Vis dėlto neretai ir pačiam socialiniam darbuotojui teikiant  pagalbą šiai klientų grupei tenka patirti daugybę iššūkių. Darbas su kitataučiais iš specialistų reikalauja specifinio pasiruošimo, todėl dėl Lietuvoje ir visame pasaulyje pastaraisiais metais išaugusio pabėgėlių skaičiaus svarbu iš naujo atkreipti dėmesį į socialinio darbo su pabėgėliais ir prieglobsčio prašytojais sritį. Tokiu būdu būtų galima gerinti socialinių darbuotojų pasiruošimą dirbti su kitų kultūrų asmenimis ir gerinti teikiamas socialines paslaugas šiai klientų grupei. Tyrimo tikslas – išanalizuoti socialinio darbo ypatumus su pabėgėliais ir prieglobsčio prašytojais. Tyrimo metu buvo taikyti struktūruoto interviu ir kokybinės turinio analizės metodai. Tyrime dalyvavo 3 socialiniai darbuotojai. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad socialiniai darbuotojai teikiant pagalbą pabėgėliams ir prieglobsčio prašytojams patiria tokius kultūrinius iššūkius, kaip: bendros kalbos stoka, religijos įtaka socialinių paslaugų teikimui, skirtingas laiko suvokimas bei vyrų ir moterų vaidmenų skirtumai. Taip pat dėl patirtų traumų, išgyvenimų dauguma pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų psichologinė būsena yra suprastėjusi. Tad pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų požiūris į socialinius darbuotojus ir teikiamas paslaugas gali būti tiek teigiamas, tiek neigiamas. Socialiniai darbuotojai teigė, kad dirbant su tokia klientų grupe labai svarbu yra neturėti išankstinių nusistatymų, stereotipų ir nuolat tobulinti žinias. Teikiant socialines paslaugas svarbus yra tarpinstitucinis bendradarbiavimas. Vis dėlto pastebėta, kad kai kurios įstaigos yra linkusios bendradarbiauti, o iš kai kurių jaučiama bendradarbiavimo stoka. Kalbėdami apie darbo sąlygas informantai teigė, kad yra patenkinti, tačiau galėtų būti gerinamos, kaip ir pati šalies politinė sistema.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Almohamed, A., Talhouk, R., Vyas, D. (2022). Towards a Conceptual Framework for Understanding the Challenges in Refugee Re-settlement. Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction, (6), 23–26. https://nrl.northumbria.ac.uk/id/eprint/47680/?fbclid=IwAR1iCWTHrzq8d81hywv5i72Eh_Krw6cHejS82wzbNck9qpI1PWvYjS6s8E.
Anis, M., Turtiainen, K. (2021). Social Workers’ Reflections on Forced Migration and Cultural Diversity - Towards Anti-oppressive Expertise in Child and Family Social Work. Social Sciences, 10(3), 79. https://www.mdpi.com/2076-0760/10/3/79.
Australian Association of Social Work. Working with people from refugee backgrounds A guide for Social Workers. (2022). Working-with-people-from-refugee-backgrounds-A-guide-for-social-workers-2nd-Edition_2022.pdf (startts.org.au).
Bartkevičienė, A., Raudeliūnaitė R. (2012). Prieglobstį gavusių užsieniečių integracijos problemos Lietuvoje. Socialinis darbas, 11(1), 105–118. https://etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/objects/LT-LDB-0001:J.04~2012~1367182724794/datastreams/DS.002.0.01.ARTIC/content.
Boccagni, P., Righard, E. (2020). Social Work with Refugee and Displaced Populations in Europe: (Dis)continuities, Dilemmas, Developments. European Journal of Social Work, 23(3), 375–383. https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13691457.2020.1767941.
Convention Relating to the Status of Refugees. (1951). Suvestinė redakcija nenurodyta. https://www.ohchr.org/sites/default/files/refugees.pdf.
Costa, A. L., Coimbra, S., Pinto, M., Guedes Teixeira, E., Caramelo, J. (2019). Professionals Key Knowledge, Competences and Practices to Promote Social Inclusion of Refugees. International Journal of Inclusive Educatio, 25(1), 81–93. https://ezproxy.svako.lt:2235/doi/full/10.1080/13603116.2019.1678777.
Dėl Lietuvos migracijos politikos gairių patvirtinimo. (2014). sausio 22 d. Suvestinė redakcija 2020-02-29. https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/fdd7ab00899c11e39d2dc0b0e08d5f21/asr.
Dėl Lietuvos valstybės paramos užsieniečių integracijai teikimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo (2016). Suvestinė redakcija 2022-09-10. https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/34e8bf81913d11e68adcda1bb2f432d1/asr.
Di Petro, W. (2014). Time Punctuality and Economic Performance. Journal of Social Science Studie, 1(2), 136–145. https://isindexing.com/papers/1409319041.pdf.
Europos Parlamentas. (2022, October 28). Migracijos Priežastys. https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/world/20200624STO81906/migracijos-priezastys.
Europos Sąjunga. (2022, October 28). Migrantų ir Pabėgėlių padėtis Europoje. https://europa.eu/youth/get-involved/your-rights-and-inclusion/situation-migrants-and-refugees-europe_lt.
Eurostat Statistics Explained. (2022, October 28). Asylum Statistics. https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Annual_asylum_statistics#Number_of_asylum_applicants:_increase_in_2021.
Gaižauskaitė, I., Valavičienė, N. (2016). Socialinių tyrimų metodai: kokybinis interviu. Mykolo Romerio universitetas.
Gražulis, V., Markuckienė, E. (2014). Current Issues of the Development of Employee Intercultural Competency in a work Environment (a Case-study of Small Municipalities of Lithuania). Socialiniai tyrimai, 38(1), 78-89. https://www.ceeol.com/search/viewpdf?id=1059774.
Ivanauskienė, V., Pakrijauskienė. A. (2015). Tarptautinio socialinio darbo ypatumai: socialinės pagalbos teikėjų pabėgėliams ir prieglobsčio prašytojams Lietuvoje bei Švedijoje požiūris. Tiltai, 69(1). 144–155. https://core.ac.uk/download/pdf/233179278.pdf.
Jayshree, S. J., Osteen, P., Shipe, S. (2016). Cultural Competence and Social Work Education: Moving Toward Assessment of Practice Behaviors. Journal of Social Work Education, 52(3). 311–324. https://www.academia.edu/30546244/Cultural_Competence_and_Social_Work_Education_Moving_Toward_Assessment_of_Practice_Behaviors.
Käkelä, E. (2019). Narratives of Power and Powerlessness: Cultural Competence in Social Work with Asylum Seekers and Refugees. European Journal of Social Work, 23(3), 425–436.https://ezproxy.svako.lt:2235/doi/full/10.1080/13691457.2019.1693337.
Kardelis, K. (2016). Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai. Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras.
Kozubovska, I. (2019). Intercultural Competence as a Part of Cultural – Competent. Training of Social Sphere Specialists in Ukraine. LOGOS, 8 (101), 184–191. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=870581.
Kuodytė, V., Ivleva, V., Pajarskienė, B. (2018). Lanksčių darbo sąlygų sąsajos su darbuotojų psichologiniu kapitalu: saviveiksmingumu, optimizmu, viltimi ir atsparumu. Visuomenės sveikata, 3(82), 51–59. https://www.hi.lt/uploads/pdf/zurnalo_vs%20info/VS%202018%203(82)%20ORIG%20Darbo%20salygos.pdf.
Lee, J. S., Weng. S. (2019). Building Bridges: Strategies to Overcome Challenges in Social Work with Immigrants and Refugees. Athens Journal of Social Sciences, 6(3), 213–228. https://www.athensjournals.gr/social/2019-6-3-3-Lee.pdf.
Lietuvos Respublikos įstatymas dėl 1951 m. Konvencijos dėl pabėgėlių statuso bei 1967 m. Protokolo dėl pabėgėlių statuso ratifikavimo. (1997). Suvestinė redakcija 1997-04-22. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.35371/asr.
Lietuvos Respublikos įstatymas dėl užsieniečių teisinės padėties. (2004). Suvestinė redakcija 2022-08-01-2022-12-31. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.232378/asr
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. (2023, February 12). Užsieniečių integracija. https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialine-integracija/uzsienieciu-integracija.
Linter, C. (2020). Professionalisation for what? Reflections on Social Work Practices with Asylum Seekers at the Interface between Spatial Proximity, Emotional Distress and Professional Distance. European Journal of Social Work, 23(3), 449–460. https://ezproxy.svako.lt:2235/doi/full/10.1080/13691457.2019.1699778
Mabin, A., Randall, C. (2014). The Role of Client Motivation Workplace Rehabilitation. Journal of Social Inclusion, 5(1), 6–18. https://www.academia.edu/75943192/Journal_of_Social_Inclusion_5_1_2014_The_role_of_client_motivation_in_workplace_rehabilitation?email_work_card=view-paper.
Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. (2023, February 12). Statistika. https://migracija.lrv.lt/lt/statistika.
Nkomo, S. T. (2019). Exploring Congolese Refugees and Asylum Seekers’ Survival Strategies in South Africa: Implication for Social Work Practice. Journal of Human Behavior in the Social Environment, 29(4), 499–518. https://ezproxy.svako.lt:2235/doi/full/10.1080/10911359.2018.1556142.
Potocky, M. (2016). Motivational Interviewing: a Promising Practice for Refugee Resettlement. Journal of Ethnic & Cultural Diversity in Social Work, 25(3), 247–252. https://ezproxy.svako.lt:2235/doi/full/10.1080/15313204.2015.1028121?fbclid=IwAR2t4ynpRQ2mHR0iA8dlGZ2mndvsdz3osvMWEnQtK7NOp1azZB-WHfP9wPs.
Protocol Relating to the Status of Refugees. (1967). Suvestinė redakcija nenurodyta. https://www.ohchr.org/sites/default/files/protocolrefugees.pdf.
Pruskus, V. (2013). Kultūros samprata ir inkultūrizacijos procesas tarpkultūrinės komunikacijos kontekste. Lietuvos mokslų akademija, 24(3), 121–130. https://www.ceeol.com/search/viewpdf?id=270490
Pruskus, V. (2013). Tarpkultūriniai konfliktai: kilimo priežastys ir kompetencijų vaidmuo. Santalka, 21(2), 79–89. http://cpc.vgtu.lt/index.php/cpc/article/download/cpc.2013.08/159-567-1-PB.pdf.
Puntervold Bø, B. (2015). Social Work in a Multicultural Society: New Challenges and Needs for Competence. Norway. International Social Work, 58(4), 562–574. https://journals.sagepub.com/stoken/default+domain/PUBa3rgdMnWEjtDtSsda/full.
Rebelo, M., Fernandez, M., Achotegui, J. (2018). Mistrust, Anger, and Hostility in Refugees, Asylum Seekers, and Immigrants: A Systematic Review, APA PsycArticles, 59(3), 239–251. https://www.researchgate.net/publication/324856613_Mistrust_Anger_and_Hostility_in_Refugees_Asylum_Seekers_and_Immigrants_A_Systematic_Review.
Šilinskytė, A. (2013). Nevyriausybinių organizacijų išorinių ryšių ir tarpusavio bendradarbiavimo įtaka veiklos efektyvumui. Viešoji politika ir administravimas, 12(4), 677–688. https://repository.mruni.eu/bitstream/handle/007/12149/960-3232-1-PB.pdf;sequence=1.
Tataru, G. F. (2019). Migration – an Overview on Terminology, Causes and Effects. Logos Universality Mentality Education Novelty: Law, 7(2), 10-29. https://www.lumenpublishing.com/journals/index.php/lumenlaw/article/view/1548/pdf.
Turtiainen, K. (2018). Recognising Forced Migrants in Transnational Social Work. International Journal of Migration, Health and Social Care, 14(2), 186 –196. https://ezproxy.svako.lt:2268/insight/content/doi/10.1108/IJMHSC-11-2016-0042/full/html?fbclid=IwAR0abFKDN0KBbgVjA0Ldl8i5BZWG0MSnNaZ36urlwcpEcHGy3s1yKWZhq5I.
Ugwuoke, P. J., Chukwu N. (2021). Refugees and Migration: the Role of Social Workers in Providing Practical Support and Protection Services to the Refugees. American Journal of Humanities and Social Sciences Research. 5(8), 200–207. https://www.ajhssr.com/wpcontent/uploads/2021/08/X2158200207.pdf.
UNHCR (The UN Refugee Agency), (2022, October 7). Asylum and Migration. https://www.unhcr.org/asylum-and-migration.html.
UNHCR (The UN Refugee Agency), (2022, October 7). Refugee Data Finder. https://www.unhcr.org/refugee-statistics/.
Valevičius, V. (2022). Manipuliacija arba, kaip paveikiami žmonės. Klaipėdos universiteto leidykla. https://journals.sagepub.com/doi/epub/10.1177/1024258918807388.
Žydžiūnaitė, V., Sabaliauskas, S. (2017). Kokybiniai tyrimai: principai ir metodai. Vaga.
Published
2023-05-31
How to Cite
Giedrimaitė, M., & Čepienė, A. (2023). Socialinio darbo su pabėgėliais ir prieglobsčio prašytojais ypatumai. Mokslo Taikomieji Tyrimai Lietuvos Kolegijose, 1(19), 116-126. https://doi.org/10.59476/mtt.v1i19.587