Atvejo vadybininko veiklos motyvacija

  • Sandra Dragūnienė Šiaulių valstybinė kolegija
  • Laima Milkintaitė Šiaulių valstybinė kolegija
Keywords: atvejo vadybininkas, veiklos motyvacija, išoriniai ir vidiniai motyvai, veiklos motyvaciją didinantys ir mažinantys veiksniai

Abstract

Atvejo vadyba, sprendžiant socialinius iššūkius ir siekiant užtikrinti vaiko gerovę bei teigiamus pokyčius šeimoje, vis dažniau įvardijama kaip efektyvus metodas, nors Lietuvoje atsirado ir pakankamai neseniai – nuo 2018 m. Atvejo vadybininkas koordinuoja pagalbą šeimai, patiriančiai riziką, dirba komandoje su socialiniu darbuotoju bei skirtingų institucijų specialistais. Pastebima, kad tiek klientai, tiek ir specialistai vis dar ne visada supranta šio specialisto veiklos specifiką, darbą sunkina nuolat keičiami įstatymai. Tai gali turėti įtakos specialistų emocinei savijautai, savo veiklos efektyvumo vertinimui, motyvacijai ir pasitenkinimui profesine veikla. Manoma, kad visame pasaulyje ir Lietuvoje nemaža dalis darbuotojų, tarp jų ir socialinio darbo srityje, nėra patenkinti savo darbu, turi žemą motyvaciją ir išgyvena neigiamus jausmus. Lietuvoje stinga tyrimų apie atvejo vadybos sritį socialiniame darbe, todėl šio tyrimo metu stengiamasi analizuoti, kas skatina bei demotyvuoja atvejo vadybininkus jų veikloje. Buvo atliktas kokybinis tyrimas, o rezultatų analizei naudota turinio analizė. Tyrimo rezultatai parodė, jog atvejo vadybininkus labiausiai profesinėje veikloje skatina noras padėti sunkumų patiriančioms šeimoms, siekis realizuoti asmeninius tikslus, akivaizdūs teigiami veiklos rezultatai bei pasitenkinimas profesine veikla, darbo užmokestis. Motyvaciją didina geri profesiniai santykiai su kolegomis, moralinis vadovo ir kolegų palaikymas, rutinos ir monotonijos nebuvimas profesinėje veikloje, stebimi klientų gyvenimo pokyčiai ir jų dėkingumas, sukurti geri santykiai ir sėkmingas bendradarbiavimas su kitais specialistais, materialinis paskatinimas.  Motyvaciją mažina profesinės veiklos sudėtingumas ir specifika, bendravimo ir bendradarbiavimo su klientais bei kitais specialistais sunkumai, nemotyvuoti, pagalbos nepriimantys klientai, didelė teisės aktų kaita, neigiama informacija ir įvykiai, emocinis fonas bei per mažas atvejo vadybininko pareigybės žinomumas.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Atvejo vadybos tvarkos aprašas (2019). https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/69139d402b0711ea8f0dfdc2b5879561.
Cooksey-Campbell, K., Folaron, G., Williamson Sullenberger, S. (2013). Supervision During Child Welfare System Reform: Qualitative Study of Factors Influencing Case Manager Implementation of a New Practice Model. Journal of Public Child Welfare, 7 (2), 123–141.
Dėl atvejo vadybos tvarkos aprašo patvirtinimo ir pakeitimo. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas. 2019 m. gruodžio 30 d., Nr. A1-802.
Griciūtė, J., Senkevičiūtė-Doviltė, L. (2018). Lietuvos socialinės globos įstaigų, dalyvaujančių pertvarkos procese, darbuotojų motyvacijos vertinimas. Socialinis darbas. Patirtis ir metodai, 21 (1), 35–57.
Jain, A., Gupta, B., Bindal M. (2019). A Study of Employee Motivation in Organization. International Journal of Engineering and Management Research, V. 9 (6). https://doi.org/10.31033/ijemr.9.6.11.
Kundratova, I. (2022). Motivating Social Workers: The Significant Factors Affecting Practical Social Work. Microsoft Word - zbornik_elektronicka_verzia (pulib.sk).
NASW Standarts for Social Work Case Management (2013). National Association of Social Workers.
Pivorienė, J. (2007). Atvejo vadyba socialinio darbo metodikoje. Socialinis darbas, 6 (1), 68–75.
Račkauskienė, S., Kasnauskiene, J., Virbalienė, A. (2013). The Social Workers Intrinsic and Extrinsic Motives to Work Social Work. International Journal of Psychology and Behavioural Sciences, 3(3): 63–69. DOI: 10.5923/j.ijpbs.20130303.01.
Scholar, H. (2016). "A Social Worker First and Foremost": the Motivation and Experiences of Recently Qualified Social Workers in Posts not Requiring Social Work Registration in England. DOI: https://doi.org/10.1332/204986016X14604583499272.
Šinkūnienė, J. R. (2010). Socialinių darbuotojų profesinės veiklos motyvacijos veiksniai. Socialinis darbas, 9 (1), 64–73.
Žalimienė, L., Skučienė, D., Junevičienė, J., Gataūlinas, A. (2013). Profesinė gerovė socialinio darbo paslaugų sektoriuje Lietuvoje. Vilnius. Lietuvos socialinių tyrimų centras.
Žydžiūnaitė, V., Sabaliauskas, S. (2017). Kokybiniai tyrimai: principai ir metodai. Vilnius: Vaga.
Published
2023-05-31
How to Cite
Dragūnienė, S., & Milkintaitė, L. (2023). Atvejo vadybininko veiklos motyvacija. Mokslo Taikomieji Tyrimai Lietuvos Kolegijose, 1(19), 97-103. https://doi.org/10.59476/mtt.v1i19.589