Lietuvos valstybės biudžeto skaidrumo ir atskaitingumo principų vertinimas

  • Giedrė Lapinskienė Vilniaus kolegija
  • Olga Buckiūnienė Vilniaus kolegija
  • Romualda Urniežienė Vilniaus kolegija
  • Rugilė Tamulytė Vilniaus kolegija
Keywords: valstybės biudžetas, biudžeto formavimo principai, skaidrumo (angl. transparency) principas, atskaitingumo (angl. accountability) principas, lyginamoji analizė

Abstract

Valstybės biudžeto formavimas Lietuvoje ir kitose demokratinėse valstybėse yra įgyvendinamas laikantis tarptautinių biudžeto formavimo principų rinkinių, kurie yra įtvirtinti nacionaliniuose įstatymuose bei sklandžiai įgyvendinami praktikoje. Principų taikymas yra nesibaigiantis tobulėjimo procesas, kuris kinta modernėjant ir skaidrėjant visuomenei. Be to, naudojant informacines technologijas atsiranda įvairių realizavimo priemonių. Šiame straipsnyje aprašomas atliktas žvalgybinis tyrimas, kuriame vertinamas Lietuvos valstybės biudžeto formavimo skaidrumas ir atskaitingumas, remiantis tarptautinės biudžeto partnerystės organizacijos (International Budget Partnership) sudaryta metodika. Tyrimo tikslas yra įvertinti, kaip laikomasi skaidrumo ir atskaitingumo principų formuojant Lietuvos valstybės biudžetą. Tikslui pasiekti keliami šie uždaviniai: susisteminti tarptautinius biudžeto formavimo principus; apžvelgti šios tematikos mokslinius straipsnius; atlikti 2021–2023 metų Lietuvos Respublikos biudžeto žvalgybinį vertinimą bei pateikti siūlymų skaidrumo ir atskaitingumo principų įgyvendinimui gerinti. Tyrimo metodai: mokslinės ir teisinės literatūros analizė ir sisteminimas bei apklausos anketos pildymas. Tyrimu atskleista, kad nepaisant tvarkingai atliekamų rutininių procedūrų, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto skaidrumo procesas galėtų vykti sparčiau. Skaidrumo ir atskaitingumo principų analizė koncentravosi į du aspektus: atviro biudžeto vertinimą ir visuomenės įtraukimą. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto vertinimas išryškino daug pozityvių dalykų ir atskleidė tobulintinus aspektus, kaip antai, glaudesnio bendravimo su visuomene stiprinimą bei grįžtamojo ryšio procesų tobulinimą. Patogus informacijos viešinimas ir grįžtamojo ryšio surinkimas yra susijęs su naujais informacinių technologijų sprendimais. Tyrimo autorių nuomone, biudžeto stebėjimo procesai turi būti tobulinami įtraukiant naujus instrumentus ir atsisakant netinkamų procedūrų. Kol kas Lietuvos visuomenė per mažai įtraukta į biudžeto sudarymo, stebėjimo bei grįžtamojo ryšio vertinimo procesus, reikėtų visuomenę labiau įtraukti didinant viešų svarstymų ir dalyvių skaičių. Tai ypač pastebėta auditavimo procesų analizės metu, visuomenės dalyvavimas tuomet gali būti labai naudingas.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Balkevičius, A. (2017). Biudžeto rizikos valdymas. VĮ Registrų centras.
2. Bivainis, J., & Butkevičius, A. (2009). Nacionalinio biudžeto išlaidų planavimas. Technika.
3. Bivainis, J., & Butkevičius, A. (2003). Valstybės biudžeto programų vertinimas. https://www.lb.lt/uploads/documents/docs/publications/bivainis_2.pdf
4. Bivainis, J., & Butkevičius, A. (2002). Nacionalinio biudžeto išlaidų planavimas. https://www.lb.lt/uploads/documents/docs/publications/bivainis_1.pdf
5. Buškevičiūtė, E. (2007). Mokesčių sistema. Technologija.
6. Buškevičiūtė, E. (2006). Viešieji finansai. Technologija.
7. Buškevičiūtė, E. (2005). Mokesčių sistema: vadovėlis. Technologija.
8. Dunleavy, P., Margetts, H., Bastow, S., & Tinkler, J. (2006). New public management is dead: long live digital-era governance. Journal of Public Administration Research and Theory: J-PART, 16 (3), 467–494. http://www.jstor.org/stable/3840393
9. Dzemydaitė, G., & Pupkutė, A. (2016). Valstybės biudžeto formavimo principų įgyvendinimas: teisiniai ir ekonominiai aspektai. Socialinių mokslų studijos, 8 (2), 209–223. https://doi.org/10.13165/SMS-16-8-2-04
10. Europos Parlamentas. (2012). Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966 / 2012. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R0966&from=LT
11. Harrison, T. M., & Sayogo, D. S. (2014). Transparency, participation, and accountability practices in open government: A comparative study. Government Information Quarterly, 31 (4), 513–525. https://doi.org/10.1016/j.giq.2014.08.002
12. Hood, C. (1991). A public management for all seasons? Public Administration, 69 (1), 3–19. https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.1991.tb00779.x
13. Hood, C., & Jackson, M. (1991). Administrative Argument. Dartmouth.
14. Tarptautinė biudžeto partnerystės organizacija (International Budget Partnership). (2021). Guide to the Open Budget Qouestionnaire: an Explanation of the Questions and the Response Options. https://internationalbudget.org/sites/default/files/2020-04/2012_Questionnaire_Guidelines_EN.pdf
15. International Monetary Fund. (2023). Guidelines for Public Expenditure Management: Budget Preparation. IMF. https://www.imf.org/external/pubs/ft/expend/guide3.htm
16. International Monetary Fund. (2018). Fiscal Transparency Handbook. IMF. https://doi.org/10.5089/9781484331859.069
17. Levišauskaitė, K., & Rūškys, G. (2003). Valstybės finansai. Vytauto Didžiojo universiteto leidykla.
18. Lietuvos Respublikos Seimas. (2023). Nauja platforma „Atviras Seimas“ kviečia piliečius aktyviai dalyvauti teisėkūros procese. https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35403&p_k=1&p_t=286322
19. Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas 1990 m. liepos 30 d. Nr. I-430. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.428/asr
20. Lietuvos Respublikos finansų ministerija. (2024). https://finmin.lrv.lt/lt/
21. Millard, J. (2018). Open governance systems: Doing more with more. Government Information Quarterly, 35 (4), 77–87. https://doi.org/10.1016/j.giq.2015.08.003
22. Naraškevičiūtė, V., & Lakštutienė, A. (2003). Valstybės finansai. Technologija.
23. Oprescu, M. A. (2019). Budgetary principles and rules according to the law on public finances. The Journal Contemporary Economy, Revista Economia Contemporană, 4 (3), 64–68. http://www.revec.ro/images/images_site/categorii_articole/pdf_categorie_c602967b6ffeb1b12d9a2b775ecfc622.pdf#page=64
24. Organization for Economic Cooperation and Development. (2017). Budgeting and Performance in the European Union. OECD. https://www.oecd.org/gov/budgeting/budgeting-and-performance-in-the-eu-oecd-review.pdf
25. Organization for Economic Cooperation and Development). (2014). Principles Budgetary Governance. OECD. https://www.oecd.org/gov/budgeting/Draft-Principles-Budgetary-Governance.pdf
26. Peña-Miguel, N., & De La Peña Esteban, J. I. (2018). New accounting information system: An application for a basic social benefit in Spain. Revista De Contabilidad, 21 (1), 28–37. https://doi.org/10.1016/j.rcsar.2017.07.002
27. Sefa-Nyarko, C., Okafor-Yarwood, I., & Boadu, E. S. (2021). Petroleum revenue management in Ghana: How does the right to information law promote transparency, accountability and monitoring of the annual budget funding amount? The Extractive Industries and Society, 8 (3), 100957. https://doi.org/10.1016/j.exis.2021.100957
28. World Bank. (2017). World Development Report 2017: Governance and the Law. https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2017
Published
2024-05-29
How to Cite
Lapinskienė, G., Buckiūnienė, O., Urniežienė, R., & Tamulytė, R. (2024). Lietuvos valstybės biudžeto skaidrumo ir atskaitingumo principų vertinimas. Mokslo Taikomieji Tyrimai Lietuvos Kolegijose, 1(20), 22-28. https://doi.org/10.59476/mtt.v1i20.642