Darnus tekstilės gaminių vartojimas tarp Lietuvos jaunimo

  • Rasa Bartkutė Kauno kolegija
  • Aura Vaišvilaitė Kauno kolegija
Keywords: darnus vystymasis, darni tekstilė, jaunimas, atsakingas vartojimas

Abstract

2015 metais Jungtinės tautos patvirtino 17 darnaus vystymosi tikslų iki 2030 metų. Vienas iš šių tikslų yra darnus, atsakingas vartojimas ir gamyba. Nors iki 2030 metų lieka tik 6 metai, statistiniai duomenys rodo, kad žmonija šiuo metu yra pasiekusi apie 15 proc. užsibrėžtų darnaus vystymosi tikslų rodiklių. Tekstilės pramonė yra laikoma viena iš labiausiai aplinką teršiančių ir gamtos išteklių naudojančių pramonės sričių. Nesaikingas tekstilės gaminių vartojimas yra augantis. Neatsakinga tekstilės gamyba bei vartojimas susijęs su milžinišku gamtos išteklių vartojimu, oro tarša, blogomis šiame sektoriuje dirbančių darbo sąlygomis ir kitais neigiamais veiksniais. O darni tekstilė siejama su žiedinės ekonomikos principais, perdirbimu, gaminių ilgaamžiškumu, draugiškumu aplinkai, o taip pat ir su atsakingu vartojimu, kuris savo ruožtu yra grindžiamas  vartotojų sąmoningumu, žiniomis apie darnų vystymąsi, darnios tekstilės palaikymu. Šio straipsnio tikslas yra ištirti Lietuvos jaunimo nuo 18 iki 39 metų požiūrį į tekstilės gaminių vartojimą, identifikuojant darnaus vartojimo apraiškas. Atlikus mokslinės literatūros analizę, buvo nustatyta, kad darnios tekstilės įgalinimo modeliai sietini su žiedinės ekonomikos vystymu. Taip pat buvo nustatyta, kad vartotojo sąmoningumas, žinios apie darnų vystymąsi bei darnios tekstilės gaminius gali veikti naujus vartojimo modelius, sietinus su atsakingu vartojimu, ir taip skatinti darnaus vystymosi tikslo „atsakingas vartojimas ir gamyba“ siekimą. Empiriniame tyrime dalyvavo 430 respondentų nuo 18 iki 39 metų. Atlikto empirinio tyrimo rezultatai atskleidė, kad Lietuvos jaunimas stokoja žinių bei teigiamų nuostatų, susijusių su darnia tekstile. Nors ir teigia turintys pakankamai žinių apie darnios tekstilės gaminius, ženkli dalis respondentų, siedami darnios tekstilės reklamas su marketingo gudrybe, skatinančia tik didesnį vartojimą, mano, kad darnios tekstilės nėra. Taip pat apklaustieji menkai naudoja bei dėvi darniai tekstilei priskirtinus drabužius, nesidomi ir negali įvardinti bent trijų su darnia tekstile sietinų prekių ženklų. Siekiant prisidėti prie darnios tekstilės vartojimo skatinimo būtina kurti strategijas, kurios būtų nukreiptos į žinių apie darnią tekstilę gausinimą – taip didinant sąmoningumą ir keičiant nusistovėjusius nedarnios tekstilės vartojimo modelius.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Abrar, M., Sibtain, M. M., & Shabbir, R (2021). Understanding purchase intention towards eco-friendly clothing for generation Y & Z. Cogent Business & Management, 8 (1), 1997247.
https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1997247
2. Bartkutė, R., Streimikiene, D., & Kačerauskas, T. (2023). Between fast and sustainable fashion: the attitude of young Lithuanian designers to the circular economy. Sustainability, 15 (13), 9986.
https://doi.org/10.3390/su15139986
3. Bauwens, T., Hekkert, M., & Kirchherr, J. (2020). Circular futures: what will they look like? Ecological Economics, 175, 106703.
https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2020.106703
4. Blazquez, M., Henninger, C. E., Alexander, B., & Franquesa, C. (2020). Consumers’ knowledge and intentions towards sustainability: A Spanish fashion perspective. Fashion Practice, 12 (1), 34-54.
https://doi.org/10.1080/17569370.2019.1669326
5. €, A., Fox, G., & Lynn, T. (2022). Consumer behavior in sustainable fashion: A systematic literature review and future research agenda. International Journal of Consumer Studies, 46 (5), 1804–1828.
https://doi.org/10.1111/ijcs.12794
6. Garcia, A. C., Ambrose, A., Hawkins, A., & Parkes, S. (2021). High consumption, an unsustainable habit that needs more attention. Energy Research & Social Science, 80, 102241.
https://doi.org/10.1016/j.erss.2021.102241
7. Castro-López, A., Iglesias, V., & Puente, J. (2021). Slow fashion trends: are consumers willing to change their shopping behavior to become more sustainable? Sustainability, 13 (24), 13858.
https://doi.org/10.3390/su132413858
8. Cerchia, R. E., & Piccolo, K. (2019). The ethical consumer and codes of ethics in the fashion industry. Laws, 8 (4), 23.
https://doi.org/10.3390/laws8040023
9. Ðorðević, D. B., Vuković, M., Urošević, S., Štrbac, N., & Vuković, A. (2019). Studying the corporate social responsibility in apparel and textile industry. Industria Textila, 70 (4), 336–341.
DOI:10.35530/IT.070.04.1572
10. Dreyer, H., Botha, E., Van der Merwe, D., Le Roux, N., & Ellis, S. (2016). Consumers’ understanding and use of textile eco-labels during pre-purchase decision making. Journal of Consumer Sciences.
https://www.ajol.info/index.php/jfecs/article/view/153036
11. Ebrahimi, P., Khajeheian, D., & Fekete-Farkas, M. (2021). A SEM-NCA approach towards social networks marketing: Evaluating consumers’ sustainable purchase behavior with the moderating role of eco-friendly attitude. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18 (24), 13276.
https://doi.org/10.3390/ijerph182413276
12. Europen Parliament (2019). Environmental impact of the textile and clothing industry. What consumers need to know. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/633143/EPRS_BRI(2019)633143_EN.pdf
13. European Commision (2022). Sustainable and Circular Textiles by 2030. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwik_63NvP2DAxUqHxAIHWs5BdsQFnoECBsQAQ&url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fcommission%2Fpresscorner%2Fapi%2Ffiles%2Fattachment%2F872168%2FTextiles%2520Factsheet.pdf.pdf&usg=AOvVaw1GrimmS9ExOElPOB_FKQR6&opi=89978449
14. European commission (2020). A new Circular Economy Action Plan For a cleaner and more competitive Europe. https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9903b325-6388-11ea-b735-01aa75ed71a1.0017.02/DOC_1&format=PDF
15. European Environment Agency (2022). Europe's progress towards 2030 climate and energy targets.
https://www.eea.europa.eu/en
16. Europos Parlamentas (2020). Tekstilės gamybos ir atliekų poveikis aplinkai. https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/society/20201208STO93327/tekstiles-gamybos-ir-atlieku-poveikis-aplinkai-infografikas
17. Fernández, V., Laborda, E., Del-Busto, F., & Bartolomé, C. (2023). Social Perspectives towards Biobased Products and Textiles. Sustainability, 15 (3), 2284. https://doi.org/10.3390/su15032284
18. Harsanto, B., Primiana, I., Sarasi, V., & Satyakti, Y. (2023). Sustainability innovation in the textile industry: a systematic review. Sustainability, 15 (2), 1549. https://doi.org/10.3390/su15021549
19. Juanga-Labayen, J. P., Labayen, I. V., & Yuan, Q. (2022). A review on textile recycling practices and challenges. Textiles, 2 (1), 174–188.
https://doi.org/10.3390/textiles2010010
20. Jusel, T., & Burinskienė, A. (2019). Perėjimas prie žiedinės ekonomikos: stabdančių ir skatinančių veiksnių sąveika mikro-, mezo-ir makrolygmenimis. Science-Future of Lithuania, 11, 1s–1s. https://doi.org/10.3846/mla.2019.9633
21. Kang, J., Liu, C., & Kim, S. H. (2013). Environmentally sustainable textile and apparel consumption: the role of consumer knowledge, perceived consumer effectiveness and perceived personal relevance. International Journal of consumer studies, 37 (4), 442–452.
https://doi.org/10.1111/ijcs.12013
22. Korkmaz, A. N., & Altan, M. U. (2023). A Systematic Literature Review of Sustainable Consumer Behaviours in the Context of Industry 4.0 (I4. 0). Sustainability, 16 (1), 126.
https://doi.org/10.3390/su16010126
23. Koszewska, M. (2018). Circular economy—Challenges for the textile and clothing industry. Autex Research Journal, 18 (4), 337–347.
https://doi.org/10.1515/aut-2018-0023
24. Lee, K. E. (2017). Environmental sustainability in the textile industry. Sustainability in the textile industry, 17–55. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-10- 2639-3_3
25. LoMonaco-Benzing, R., & Ha-Brookshire, J. (2016). Sustainability as social contract: Textile and apparel professionals’ value conflicts within the corporate moral responsibility spectrum. Sustainability, 8 (12), 1278. https://doi.org/10.3390/su8121278
26. Luo, Y., Song, K., Ding, X., & Wu, X. (2021). Environmental sustainability of textiles and apparel: A review of evaluation methods. Environmental Impact Assessment Review, 86, 106497.
https://doi.org/10.1016/j.eiar.2020.106497
27. MacArthur, E. (2013). Towards the circular economy. Journal of Industrial Ecology, 2 (1), 23–44.
https://www.werktrends.nl/app/uploads/2015/06/Rapport_McKinsey-Towards_A_Circular_Economy.pdf
28. Mckinsey (2023). The State of Fashion 2023.
https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/retail/our%20insights/state%20of%20fashion/2023/the-state-of-fashion-2023-holding-onto-growth-as-global-clouds-gathers-vf.pdf
29. Memon, H., Jin, X., Tian, W., & Zhu, C. (2022). Sustainable textile marketing. Sustainability, 14 (19), 11860.
https://doi.org/10.3390/su141911860
30. Niinimäki, K., & Hassi, L. (2011). Emerging design strategies in sustainable production and consumption of textiles and clothing. Journal of cleaner production, 19 (16), 1876–1883.
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2011.04.020
31. Plakantonaki, S., Kiskira, K., Zacharopoulos, N., Chronis, I., Coelho, F., Togiani, A., ... & Priniotakis, G. (2023). A review of sustainability standards and ecolabeling in the textile industry. Sustainability, 15 (15), 11589. https://doi.org/10.3390/su151511589
32. Ribeiro, P. R., Batista, P., Mendes-Palma, F., Pintado, M., & Oliveira-Silva, P. (2023). Consumers’ Engagement and Perspectives on Sustainable Textile Consumption. Sustainability, 15 (22), 15812.
https://doi.org/10.3390/su152215812
33. Sandin, G., & Peters, G. M. (2018). Environmental impact of textile reuse and recycling–A review. Journal of cleaner production, 184, 353–365.
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.02.266
34. The Global Goals (2023). At halftime, is the World Bank our star Player? https://www.globalgoals.org/finance/
35. United Nations (2015). 17 SDG goals.
https://sdgs.un.org/goals
36. Velenturf, A. P., & Purnell, P. (2021). Principles for a sustainable circular economy. Sustainable Production and Consumption, 27, 1437–1457.
https://doi.org/10.1016/j.spc.2021.02.018
37. Voola, R., Bandyopadhyay, C., Azmat, F., Ray, S., & Nayak, L. (2022). How are consumer behavior and marketing strategy researchers incorporating the SDGs? A review and opportunities for future research. Australasian Marketing Journal, 30 (2), 119–130.
https://doi.org/10.1177/14413582221079431
38. Wagaw, T., & Babu, K. M. (2023). Textile Waste Recycling: A Need for a Stringent Paradigm Shift. AATCC Journal of Research, 10(6), 376–385.
https://doi.org/10.1177/24723444231188342
39. Ziyeh, P., & Cinelli, M. (2023). A Framework to Navigate Eco-Labels in the Textile and Clothing Industry. Sustainability, 15 (19), 14170.
https://doi.org/10.3390/su151914170
Published
2024-05-29
How to Cite
Bartkutė, R., & Vaišvilaitė, A. (2024). Darnus tekstilės gaminių vartojimas tarp Lietuvos jaunimo. Mokslo Taikomieji Tyrimai Lietuvos Kolegijose, 1(20), 47-55. https://doi.org/10.59476/mtt.v1i20.645