Atsakingo vartojimo raiška Lietuvos akademinio jaunimo tarpe maisto produktų vartojimo atveju

  • Rasa Bartkutė Kauno kolegija
  • Vitalija Skėruvienė Kauno kolegija
  • Aušra Arminienė Kauno kolegija
  • Valdemaras Makutėnas Kauno kolegija
Keywords: darnus vystymasis, atsakingas vartojimas, Lietuvos akademinis jaunimas

Abstract

Apie darnų vystymąsi kalbama jau ne pirmą dešimtmetį.  Darnus vystymasis neatsiejamas nuo žmonijos atsakingumo, sąmoningumo. Viena iš itin jautrių darnaus vystymosi tikslų pasiekimo sričių – tai atsakingas vartojimas. Ypatingai svarbus yra atsakingas maisto produktų vartojimas. Reikėtų pastebėti, kad kol viena žmonijos dalis susiduria su maisto švaistymo problemomis, kita žmonijos dalis išgyvena badą (Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo atskaita, 2023). Statistiniai duomenys rodo, kad dideli kiekiai maisto produktų yra tiesiog iššvaistomi. Šiuo straipsniu siekiama vystyti atsakingo vartojimo mokslinį diskursą Lietuvoje, suvokiant atsakingo vartojimo svarbą ir būtinybę klimato kaitos bei darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo kontekste. Šiame straipsnyje atsakingas maisto vartojimas traktuojamas kaip toks maisto produktų vartojimas, kuris mažina aplinkos problemas (taršą, vandens vartojimą ir kt.), užtikrina maisto švaistymo mažinimą. Tai toks vartojimas, kuris mažina išlaidas, siejasi su socialine atsakomybe, palaiko darnų žemės ūkį. Straipsnio tikslas – ištirti Lietuvos akademinio jaunimo požiūrį į atsakingą maisto produktų vartojimą. Taikytas empirinio tyrimo metodas – kiekybinis tyrimas – anketinė apklausa (internetu). Tyrimo metu buvo apklausti 477 respondentai. Gauti tyrimo duomenys rodo, kad galima pastebėti teigiamus poslinkius socialiniame bei asmeniniame gyvenime, sietinus su atsakingu maisto produktų vartojimu tarp Lietuvos akademinio jaunimo. Tai būtų augantis sąmoningumas ir nusiteikimas atsakingai rūšiuoti maisto atliekas, keisti savo gyvenimo būdą siekiant mažiau švaistyti maisto produktus, mažiau jo išmesti. Vis tik, esmine maisto pasirinkimo sąlyga išlieka maisto produktų kaina, o atsakingo maisto vartojimo konstruktai – tokie kaip ekologiškumas, vietinių ūkininkų palaikymas, perdirbamos pakuotės, dėmesys žemės ūkyje bei maisto gamyboje dirbančių darbuotojų sąlygoms – yra pakankamai menki. Tolimesni atsakingo maisto vartojimo tyrimai turėtų apimti ir šiame straipsnyje išsamiai neanalizuotus atsakingo maisto vartojimo ir visuomenės sveikatos bei ekonomiškumo namų ūkyje mažinant maisto išmetimą klausimus.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Aschemann-Witzel, J., De Hooge, I., Amani, P., Bech-Larsen, T., & Oostindjer, M. (2015). Consumer-Related Food Waste: Causes and Potential for Action. Sustainability, 2015, 7, 6457–6477. https://doi.org/10.3390/su7066457
2. Azapagic, A., Stamford, L., Youds, L., & Barteczko-Hibbert, C. (2016). Towards sustainable production and consumption: a novel decision-support framework integrating economic, environmental and social sustainability (DESIRES). Computers & Chemical Engineering, 91, 93–103.
3. Azzurra, A., Massimiliano, A., & Angela, M. (2019). Measuring sustainable food consumption: A case study on organic food. Sustainable production and consumption, 17, 95–107.
4. Bradley, P. (2019). Integrating sustainable development into economics curriculum: A case study analysis and sector wide survey of barriers. Journal of Cleaner Production, 209, 333–352.
5. Chauhan, V., Sagar, M. (2021). Consumer confusion: A systematic review and research directions. J. Consum. Mark, 38, 445–456.
6. Environment. (2022.). EU strategy for sustainable and circular textiles. https://environment.ec.europa.eu/publications/textiles-strategy_en
7. EUR-Lex. (2020). Communication from the commission to the european parliament, the council, the european economic and social committee and the committee of the regions a new circular economy action plan for a cleaner and more competitive Europe. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1583933814386&uri=COM:2020:98:FIN
8. European Commision. (2023). Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2008/98/EC on waste. https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:1fefebb0-1b4e-11ee-806b-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_5&format=PDF
9. European Commission. (2020). Consumer rights directive. https://commission.europa.eu/law/law-topic/consumer-protection-law/consumer-contract-law/consumer-rights-directive_en
10. European Commission. (2022). Circular Economy: Commission proposes new consumer rights. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2098
11. European Commission. (2024). The European Green Deal. https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
12. Feldmann, C., & Hamm, U. (2015). Consumers’ perceptions and preferences for local food: a review. Food Qual. Pref., 40, 152–164. doi: 10.1016/j.foodqual.2014.09.014
13. Figueroa-García, E. C., García-Machado, J. J., & Pérez-Bustamante Yábar, D. C. (2018). Modeling the Social Factors That Determine Sustainable Consumption Behavior in the Community of Madrid. Sustainability, 10 (8), 2811. https://doi.org/10.3390/su10082811
14. Fischer, M., Foord, D., Frecè, J., Hillebrand, K., Kissling-Näf, I., Meili, R., Peskova, M., Risi, D., Schmidpeter, R., & Stucki, T. (2023). Sustainable Consumption. In Sustainable Business, Springer Briefs in Business, Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-25397-3_7
15. Food and Agriculture Organization of the United Nations [FAO]. (2019). The State of Food and Agriculture 2019. Moving forward on food loss and waste reduction. Rome.
16. Flaherty, S. J., McCarthy, M., Collins, A., & McAuliffe, F. (2018). Can existing mobile apps support healthier food purchasing behaviour? Content analysis of nutrition content, behaviour change theory and user quality integration. Public Health Nutr, 21, 288–298.
17. Flex, A. (2023). The Scale of Food Waste in Europe 2023. https://www.statista.com/chart/31072/food-wasted-per-capita-in-european-countries/
18. Furchheim, P., Martin, C., Morhart, F. (2020). Being green in a materialistic world: Consequences for subjective well-being. Psychol. Mark., 37, 114–130.
19. Geiger, S. M., Fischer, D.; Schrader, U. (2018). Measuring what matters in sustainable consumption: An integrative framework for the selection of relevant behaviors. Sustain Dev. 2018, 26, 18–33.
20. Genova, C., Allegretti, V. (2024). Sustainable Food Consumption: Social Representations of Definitions, Drivers, and Obstacles. Sustainability, 16 (4), 1415. https://doi.org/10.3390/su16041415
21. Gisslevik, E. (2018). Education for sustainable food consumption in home and consumer studies.
22. Global Footprint Network. (2024). Country Trends. https://data.footprintnetwork.org/#/countryTrends?cn=2002&type=earth
23. Guillaumie, L., Lydi-Anne Vézina-Im, Olivier Boiral, Prescott, J., Bergeron, A., & Yuriev, A. (2023). Promoting local food products for sustainability: Developing a taxonomy of best practices. Sustainable Development. https://doi.org/10.1002/sd.2697
24. Harmayani, E., Arsanti Lestari, L. Mardika Sari, P., & Murdijati Gardjito. (2017). Local Food Diversification and Its (Sustainability) Challenges, 119–149. https://doi.org/10.1002/9781119072737.ch6
25. Hurst, M., Dittmar, H., Bond, R., Kasser, T. (2013). The relationship between materialistic values and environmental attitudes and behaviors: A meta-analysis. J. Environ. Psychol, 36, 257–269.
26. Liu, Y., Qu, Y., Lei, Z., & Han, J. (2017). Understanding the evolution of sustainable consumption research. Sustainable Development, 25 (5), 414–430. https://doi.org/10.1002/sd.1671
27. Markauskaitė, R., Rūtelionė, A. (2022). Causes of Consumer Materialistic and Green Value Conflict: A Systematic Literature Review. Sustainability, 14 (9), 5021. https://doi.org/10.3390/su14095021
28. Matharu, M., Jain, R., & Kamboj, S. (2021). Understanding the impact of lifestyle on sustainable consumption behavior: a sharing economy perspective. Management of Environmental Quality, 32 (1), 20–40. https://doi.org/10.1108/MEQ-02-2020-0036
29. Pocol, C. B., Marinescu, V., Amuza, A., Cadar, R. L., & Rodideal, A. A. (2020). Sustainable vs. Unsustainable Food Consumption Behaviour: A Study among Students from Romania, Bulgaria and Moldova. Sustainability, 12 (11), 4699.
30. Reganold, J. P., & Wachter, J. M. (2016). Organic Agriculture in the Twenty-First Century. Nature Plants, 2 (2), 15221.
31. Reisch, L., Eberle, U., & Lorek, S. (2013). Sustainable food consumption: an overview of contemporary issues and policies. Sustainability: Science, Practice and Policy, 9 (2), 7–25. https://doi.org/10.1080/15487733.2013.11908111
32. Statista. The Scale of Food Waste in Europe (2023). https://www.statista.com/chart/31072/food-wasted-per-capita-in-european-countries/
33. Stenmarck, Â., Jensen, C., Quested, T., Moates, G., Buksti, M., Cseh, B., ... & Östergren, K. (2016). Estimates of European food waste levels. IVL Swedish Environmental Research Institute.
34. The Sustainable Development Goals Report Special edition. (n.d.). https://unstats.un.org/sdgs/report/2023/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2023.pdf
35. United Nations environment programme. (2024). Sustainable consumption and production policies. UNEP - UN Environment Programme. https://www.unep.org/explore-topics/resource-efficiency/what-we-do/sustainable-consumption-and-production-policies
36. United Nations. (2023). The 17 goals. Retrieved March 04, 2024. https://sdgs.un.org/goals
37. United Nations. (2023). History. https://sdgs.un.org/goals#history
38. United Nations. (2023). The Sustainable Development Goals Report 2023. https://unstats.un.org/sdgs/report/2023/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2023.pdf
39. Wang, C., Ghadimi, P., Lim, M. K., & Tseng, M. L. (2019). A literature review of sustainable consumption and production: A comparative analysis in developed and developing economies. Journal of cleaner production, 206, 741–754.
40. Wu, D. W.-L., DiGiacomo, A., Kingstone, A. A. (2013). Sustainable building promotes pro-environmental behavior: An observational study on food disposal. PLoS ONE, 8, e53856.
Published
2024-05-29
How to Cite
Bartkutė, R., Skėruvienė, V., Arminienė, A., & Makutėnas, V. (2024). Atsakingo vartojimo raiška Lietuvos akademinio jaunimo tarpe maisto produktų vartojimo atveju. Mokslo Taikomieji Tyrimai Lietuvos Kolegijose, 1(20), 95-104. https://doi.org/10.59476/mtt.v1i20.651